Heiken Ashi คืออะไร Indicator การวิเคราะห์เทรนด์ ข้อมูลเบื้องต้น

Heiken Ashi คืออะไร การวิเคราะห์เทรนด์ ข้อมูลเบื้องต้น Heiken Ashi
Heiken Ashi คืออะไร การวิเคราะห์เทรนด์ ข้อมูลเบื้องต้น Heiken Ashi

Heiken Ashi คืออะไร

คำว่า “Heiken Ashi” มาจากภาษาญี่ปุ่น โดย “Heiken” หมายถึง “ค่าเฉลี่ย” และ “Ashi” หมายถึง “แท่งเทียน” ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงแท่งเทียนที่ใช้ค่าเฉลี่ยของราคา โดญ Heiken Ashi เทคนิคนี้มักถูกนำมาใช้ในการซื้อขายหุ้น สินค้า หรือตลาดการเงินอื่น ๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและลดเสียงรบกวนในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะในการเทรด Heikin Ashi ใช้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยการขึ้นลงของราคาในแต่ละรอบเวลา และสร้างแท่งเทียนใหม่ที่ช่วยให้นักลงทุนแยกแยะแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

กราฟ Heikin Ashi ทำให้การวิเคราะห์กราฟเรียกค่าได้ง่ายขึ้น โดยมีแท่งเทียนที่ติดต่อกันเมื่อราคาขึ้นมีสีเขียว (หรือขาขึ้น) และเมื่อราคาลงมีสีแดง (หรือขาลง) โดยส่วนของแท่งเทียนที่ขึ้นจะเรียงตัวติดกันเป็นแถบที่ระดับความสูงไล่เลี่ยกัน ส่วนแท่งเทียนที่ลงจะเรียงตัวติดกันเป็นแถบที่ระดับต่ำไล่เลี่ยกัน Heikin Ashi เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตรวจสอบแนวโน้มของราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน

ข้อมูลเบื้องต้นของ Heikin Ashi

Heikin Ashi เป็นเทคนิคการแสดงกราฟแท่งเทียนที่มีความนุ่มนวลและช่วยในการแสดงแนวขาขึ้นและขาลงของราคาได้เป็นอย่างดี แต่ล่ะแท่งเทียน Heikin Ashi ถูกคำนวณใหม่จากแท่งเทียนแบบเดิม เพื่อแสดงผลในรูปแบบ Heikin Ashi ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างแท่งเทียน Heikin Ashi เราจะทำความเข้าใจความสำคัญของข้อมูลพื้นฐานในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง:

 • ราคาเปิด (Open): ราคาเปิดคือราคาที่ราคาเปิดการซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด.
 • ราคาสูงสุด (High): ราคาสูงสุดคือราคาที่สูงที่สุดที่ถึงในช่วงระยะเวลานั้น.
 • ราคาต่ำสุด (Low): ราคาต่ำสุดคือราคาที่ต่ำที่สุดที่ถึงในช่วงระยะเวลานั้น.
 • ราคาปิด (Close): ราคาปิดคือราคาที่ใช้สำหรับการซื้อขายในช่วงระยะเวลานั้น.
 • สีของแท่ง: แท่งสีเขียว (Bullish Candlestick) หรือแท่งสีแดง (Bearish Candlestick) สีของแท่งเทียนบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของราคา แท่งสีเขียวบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น และแท่งสีแดงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง.

ในแท่งเทียน Heikin Ashi แท่งแต่ละแท่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณราคาเปิดใหม่ ราคาสูงสุดใหม่ ราคาต่ำสุดใหม่ และราคาปิดใหม่ เพื่อแสดงแนวโน้มและข้อมูลที่นุ่มนวลในการวิเคราะห์ราคา ความสวยงามและความเป็นระเบียบของแท่งเทียน Heikin Ashi ช่วยให้นักลงทุนสามารถจับจังหวะการซื้อขายและตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายได้ง่ายขึ้นในการวิเคราะห์กราฟราคาของตลาด

สูตรคำนวณ Heikin Ashi

สูตรคำนวณ Heikin Ashi ถูกใช้เพื่อสร้างแท่งเทียน Heikin Ashi จากข้อมูลราคาแท่งเทียนปกติ โดยใช้การคำนวณของราคาปิด (CloseHA) และราคาเปิด (OpenHA) รวมถึงราคาสูงสุด (HighHA) และราคาต่ำสุด (LowHA) ดังนี้:

 1. ราคาปิด Heikin Ashi (CloseHA): ค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยของราคา open, high, low, และ close ของแท่งเทียนปัจจุบันใน Heikin Ashi. หากคุณสนใจการคำนวณ, มันคือการนำราคา open, high, low, และ close ของแท่งเทียนปัจจุบันและหาค่าเฉลี่ยของพวกเหล่านี้:CloseHA = (Openn + Highn + Lown + Closen) / 4

  ค่า CloseHA จะแสดงราคาปิดในแท่ง Heikin Ashi ที่ถูกคำนวณใหม่.

 2. ราคาเปิด Heikin Ashi (OpenHA): ค่านี้คือค่าเฉลี่ยระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่ง Heikin Ashi ก่อนหน้า. การคำนวณ OpenHA ทำได้โดยหาค่าเฉลี่ยระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่ง Heikin Ashi ก่อนหน้า:OpenHA = (OpenHA(n-1) + CloseHA(n-1)) / 2

  ค่า OpenHA จะแสดงราคาเปิดในแท่ง Heikin Ashi ที่ถูกคำนวณใหม่.

 3. ราคาสูงสุด Heikin Ashi (HighHA): ค่านี้คือค่าสูงสุดระหว่างราคาสูงสุดของแท่งเทียนปกติ, ราคาสูงสุดของราคาปิดของแท่ง Heikin Ashi ณ ปัจจุบัน, และราคาสูงสุดของราคาเปิดของแท่ง Heikin Ashi ณ ปัจจุบัน. ค่าสูงสุดของแท่ง Heikin Ashi จะถูกคำนวณโดยการเลือกค่าสูงสุดจากทั้งสามค่านี้:HighHA = Max(Highn, High-CloseHA, High-OpenHA)

  ค่า HighHA จะแสดงราคาสูงสุดในแท่ง Heikin Ashi ที่ถูกคำนวณใหม่.

 4. ราคาต่ำสุด Heikin Ashi (LowHA): ค่านี้คือค่าต่ำสุดระหว่างราคาต่ำสุดของแท่งเทียนปกติ, ราคาต่ำสุดของราคาเปิดของแท่ง Heikin Ashi ณ ปัจจุบัน, และราคาต่ำสุดของราคาปิดของแท่ง Heikin Ashi ณ ปัจจุบัน. ค่าต่ำสุดของแท่ง Heikin Ashi จะถูกคำนวณโดยการเลือกค่าต่ำสุดจากทั้งสามค่านี้:LowHA = Min(Lown, Low-OpenHA, Low-CloseHA)

  ค่า LowHA จะแสดงราคาต่ำสุดในแท่ง Heikin Ashi ที่ถูกคำนวณใหม่.

โดยทั้งสี่ค่า (CloseHA, OpenHA, HighHA, และ LowHA) นี้จะถูกนำไปใช้ในการสร้างแท่งเทียน Heikin Ashi ที่แสดงแนวโน้มของราคาในกราฟ ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและนักเทรดในการวิเคราะห์แนวโน้มและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาด

วิธีการอ่าน Heikin Ashi

การอ่านแท่งเทียน Heikin Ashi นั้นมีความสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายบนกราฟ Heikin Ashi. นี่คือวิธีอ่านแท่งเทียน Heikin Ashi ที่สำคัญ:

 1. ราคาสูงสุด (HighHA): ไส้ของแท่งเทียน Heikin Ashi ที่ตั้งที่สุดของแท่ง บ่งบอกถึงราคาสูงสุด (HighHA) ในช่วงระยะเวลานั้น ถ้าไส้ของแท่งยาวที่สุดและแนวโน้มขาขึ้นเป็นเช่นนี้ แท่งอาจแสดงว่าตลาดกำลังขึ้นลงอย่างแน่นอน
 2. ราคาต่ำสุด (LowHA): ไส้ของแท่งเทียน Heikin Ashi ที่ตั้งที่ต่ำสุดของแท่ง บ่งบอกถึงราคาต่ำสุด (LowHA) ในช่วงระยะเวลานั้น ถ้าไส้ของแท่งยาวที่สุดและแนวโน้มขาลงเป็นเช่นนี้ แท่งอาจแสดงว่าตลาดกำลังลงลงอย่างแน่นอน
 3. ความยาวของแท่ง (Body): ความยาวของส่วนกลางของแท่ง Heikin Ashi (Body) บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างราคาเปิด (OpenHA) และราคาปิด (CloseHA) ของแท่ง ถ้า Body ยาวและสีเขียว (หรือสีขาว), แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด และตลาดอาจกำลังขึ้น
 4. สีของแท่ง: สีของแท่งเทียน Heikin Ashi เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการอ่านสัญญาณ ถ้าแท่งเทียนเป็นสีเขียว (หรือสีขาว), แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (CloseHA > OpenHA) และตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ถ้าแท่งเทียนเป็นสีแดง (หรือสีดำ), แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (CloseHA < OpenHA) และตลาดมีแนวโน้มขาลง

การวิเคราะห์ Heikin Ashi

การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยแท่งเทียน Heikin Ashi เป็นการใช้แท่งเทียน Heikin Ashi ในการตรวจสอบและระบุแนวโน้มของตลาด ดังนี้:

 1. สังเกตสีของแท่งเทียน:
  • แท่งเทียนสีเขียว (หรือสีขาว) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น: ราคาปิด (CloseHA) สูงกว่าราคาเปิด (OpenHA) แสดงว่าตลาดอาจกำลังขึ้น. ควรพิจารณาตามหาโอกาสในการซื้อหรือเพิ่มพอร์ตในกรณีนี้.
  • แท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) แสดงถึงแนวโน้มขาลง: ราคาปิด (CloseHA) ต่ำกว่าราคาเปิด (OpenHA) แสดงว่าตลาดอาจกำลังลง. ควรพิจารณาตามหาโอกาสในการขายหรือลดพอร์ตในกรณีนี้.
 2. ความยาวของแท่ง (Body):ความยาวของแท่ง Heikin Ashi บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของแนวโน้ม. ถ้า Body ยาวและสีเขียว (หรือสีขาว), แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีความเข้มแข็งในทางกลับกัน ถ้า Body ยาวและสีแดง (หรือสีดำ) แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีความเข้มแข็ง.
 3. สังเกตราคาสูงสุดและต่ำสุด (HighHA และ LowHA):ควรสังเกตราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่ง Heikin Ashi ในแนวโน้ม. ถ้าราคาสูงสุดสม่ำเสมอและราคาต่ำสุดก็เพิ่มขึ้นตาม, แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจเป็นความจริง ในทางกลับกัน ถ้าราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดกำลังลดลง, แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจเป็นความจริง.
 4. ใช้เส้น SMA (Simple Moving Average):เพิ่มเส้น SMA (Simple Moving Average) ที่คำนวณจากราคาปิด (CloseHA) ของแท่ง Heikin Ashi เพื่อช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มในระยะยาว. หากเส้น SMA ข้างบนแท่ง Heikin Ashi และแท่ง Heikin Ashi มีแนวโน้มขาขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการซื้อ. ในทางกลับกัน หากเส้น SMA อยู่ด้านล่างแท่ง Heikin Ashi และแท่ง Heikin Ashi มีแนวโน้มขาลง นี่อาจเป็นสัญญาณการขาย.
 5. ตรวจสอบการเปรียบเทียบแท่ง Heikin Ashi กับแท่งเทียนปกติ:เปรียบเทียบข้อมูลแท่ง Heikin Ashi กับแท่งเทียนปกติ เพื่อเห็นภาพรวมของตลาด ถ้าแท่ง Heikin Ashi และแท่งเทียนสดมีสีและทิศทางคล้ายกัน นี่อาจเป็นสัญญาณแนวโน้มที่แข็งแรง. แต่ถ้ามีความแตกต่างระหว่างแท่ง Heikin Ashi และแท่งเทียนปกติ ควรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ.