Point & Figure Chart คืออะไร การวิเคราะห์ Forex ความเป็นมา

Point & Figure Chart คืออะไร การวิเคราะห์ Forex ความเป็นมา
Point & Figure Chart คืออะไร การวิเคราะห์ Forex ความเป็นมา

Point & Figure Chart คืออะไร

เทคนิค Point & Figure Chart เป็นหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์กราฟและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมักใช้ในตลาดหุ้นและตลาดทางการเงินเพื่อหาแนวโน้มของราคา การสร้าง Point & Figure Chart ใช้ข้อมูลราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ และมีลักษณะการวาดที่ไม่เหมือนกราฟแท่งเทียนทั่วไปPoint & Figure Chart จะวาดด้วยการใช้ “X” แทนการขึ้นราคาและ “O” แทนการลดราคา ในช่องแต่ละช่องของกราฟจะมีการแทนราคาเดิมของสินทรัพย์ และกราฟจะไม่มีแกนเวลา หากราคาขึ้นมาข้างบนจะวาด “X” และถ้าราคาลดลงจะวาด “O” โดยการวาดถูกต้องนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย

Point & Figure Chart มักถูกใช้เพื่อระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญ โดยการวิเคราะห์การรวมตัวของ “X” และ “O” บนกราฟ การบรรจุ “X” และ “O” ในลักษณะของตารางช่วยให้นักลงทุนเห็นแนวโน้มที่มีอยู่และระดับราคาที่สำคัญได้อย่างชัดเจนสิ่งที่สำคัญในการใช้ Point & Figure Chart คือการระบุกฎและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย การวาด Point & Figure Chart อาจมีกฎและระเบียบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม เช่น กฎการเพิ่ม “X” หรือ “O” เมื่อราคาเดินตามแนวโน้ม เป็นต้น

ความเป็นมาของ Point & Figure Chart

Point & Figure Chart (แผนภาพจุดและรูปร่าง) มีความเป็นมาอันยาวนานและมีต้นกำเนิดในสมัยที่ระบบการซื้อขายหุ้นยังไม่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การวาดแผนภาพ Point & Figure นั้นมีการทำเป็นมือ โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำด้วยมือเพื่อติดตามแนวโน้มของราคาของหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดการเงิน แผนภาพ Point & Figure มีลักษณะการวาดคล้ายกับกราฟการเดินทางของทหารที่ใช้เพื่อติดตามการก้าวไปข้างหน้าของศัตรูในสนามรบ เริ่มต้นเริ่มใช้ในสมัยที่ราคาหุ้นมีความผันผวนอย่างมากและข้อมูลการซื้อขายมีข้อจำกัด

ผู้ก่อตั้งของ Dow Jones & Company และเป็นคนรู้จักกับหลักการหลักในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยที่ Charles Dow ได้แนะนำการใช้งาน Point & Figure Chart เพื่อวิเคราะห์ตลาดหุ้นตั้งแต่สมัยที่ Point & Figure Chart เริ่มใช้ มันกลายเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดการเงินใช้กันอย่างแพร่หลาย มันช่วยให้นักลงทุนสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและระดับราคาที่สำคัญได้อย่างชัดเจน กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักวิจัยตลาดต่อมาได้พัฒนา Point & Figure Chart ให้มีรายละเอียดมากขึ้นและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวาดแผนภาพ ทำให้ง่ายขึ้นในการวิเคราะห์และใช้งาน

หลักการเบื้องต้นของ Point & Figure

หลักการเบื้องต้นของ Point & Figure (P&F) Chart คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการแสดงแนวโน้มของราคาในตลาด ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องหรือกล่องที่เรียงต่อกันเพื่อแทนการเปลี่ยนแปลงในราคา ขั้นตอนและหลักการเบื้องต้นของ P&F Chart คือดังนี้:

 1. แถว X แสดงถึงการขึ้นของราคา: ใน P&F Chart, แถว X ถูกใช้เพื่อแทนการขึ้นราคาหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้ราคาขึ้น แต่ละ X แทนการเพิ่มของราคาใน Box ที่กำหนด (Box Size).
 2. แถว O แสดงถึงการลงของราคา: แถว O ถูกใช้เพื่อแทนการลดราคาหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้ราคาลดลง แต่ละ O แทนการลดลงของราคาใน Box ที่กำหนด (Box Size).
 3. X และ O จะอยู่แถวเดียวกันไม่ได้: ในแต่ละ Box ใน P&F Chart จะมีเพียง X หรือ O อย่างเดียว แสดงถึงการขึ้นหรือการลงของราคาใน Box นั้นเท่านั้น ไม่มีการรวมรวม X และ O ในกล่องเดียวกัน.
 4. แถว X และ O จะสลับกันไปเรื่อยๆ: ใน P&F Chart, แถว X และ O จะสลับกันไปเรื่อยๆ ในการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงราคา ถ้าราคาขึ้น, จะมี X ปรากฏ ถ้าราคาลด จะมี O ปรากฏ และตลอดการวิเคราะห์ การสลับระหว่าง X และ O จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน.
 5. การเปลี่ยนแถว: การเปลี่ยนแถวใน P&F Chart เกิดขึ้นเมื่อราคาขยับในทิศทางตรงกันข้ามของแถวที่กำลังแสดงอยู่ หรือตาม Reversal Amount ที่คุณกำหนด. ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า Reversal Amount เป็น 3 การเปลี่ยนแถวจะเกิดขึ้นเมื่อราคาขยับในทิศทางตรงกันข้าม 3 Box หรือ 3 หน่วยของราคา.

การสร้างแผนภาพ Point & Figure Chart

การสร้างแผนภาพ Point & Figure Chart (P&F) และวิธีการใช้งาน P&F Chart ในการวิเคราะห์ราคาของหลักทรัพย์ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติม:

 • Box Size: Box Size หมายถึงขนาดของกล่อง (box) ใน P&F Chart ซึ่งกำหนดโดยผู้วิเคราะห์หรือนักลงทุนตามความเหมาะสม แต่มักใช้เพื่อควบคุมความราบรื่นในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคา ยิ่ง Box Size มีค่ามากเท่าไหร่ กำหนดระดับราคาในแต่ละกล่องจะยิ่งมีความละเอียดมากขึ้น
 • Reversal Amount: Reversal Amount หมายถึงจำนวนกล่อง (box) ที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้นก่อนที่จะมีการสร้างแถวใหม่ (Reversal) ใน P&F Chart แม้ว่าราคาอาจผ่าน Box Size ได้มากกว่าหรือน้อยกว่านั้น การกำหนด Reversal Amount ช่วยในการกรองเสียงรบกวนในการวิเคราะห์แนวโน้ม

ตัวอย่าง:

 • หาก Box Size = 5 และ Reversal Amount = 3 และราคาเพิ่มขึ้นจาก 1560 ถึง 1564.99 จะถูกแทนด้วย X ในกล่องแรก
 • ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอีก 5 หน่วย จาก 1565 ถึง 1569.99 กล่องถัดไปจะถูกแทนด้วย X อีกครั้ง
 • ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอีก 5 หน่วย จาก 1570 ถึง 1574.99 กล่องถัดไปจะถูกแทนด้วย X อีกครั้ง
 • แต่ถ้าราคาลดลง 3 กล่อง (3 * Box Size = 3 * 5 = 15 หน่วย) จาก 1575 ถึง 1560 กล่องถัดไปจะถูกแทนด้วย O เพื่อแสดงการลดลงของราคา

การใช้งาน P&F Chart จะช่วยให้นักลงทุนระบุแนวโน้มและระดับราคาที่สำคัญได้อย่างชัดเจน และการปรับค่า Box Size และ Reversal Amount สามารถทำให้ราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์ที่คุณกำลังวิเคราะห์มีการแสดงผลที่ถูกต้องตามความต้องการของคุณในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อขาย

การวิเคราะห์ Point & Figure Chart ใน Forex

การวิเคราะห์ Point & Figure (P&F) Chart ในตลาด Forex (Foreign Exchange) ไม่ต่างจากการวิเคราะห์ในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยหลักการหลักยังคงเหมือนเดิม แต่คุณจะใช้ข้อมูลราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน) แทนข้อมูลราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ นี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์ P&F Chart ใน Forex

 1. เลือกคู่สกุลเงิน: ในตลาด Forex, คู่สกุลเงินคือการจับคู่ระหว่างสองสกุลเงินที่คุณต้องการศึกษา. ตัวอย่างเช่น EUR/USD หมายถึงการจับคู่ระหว่างยูโร (EUR) และดอลลาร์สหรัฐ (USD).
 2. กำหนด Box Size และ Reversal Amount: ก่อนที่คุณจะสร้าง P&F Chart คุณจะต้องกำหนด Box Size และ Reversal Amount ซึ่งเป็นการตั้งค่าสำคัญสำหรับการวิเคราะห์. Box Size หมายถึงขนาดของกล่องใน P&F Chart ซึ่งจะระบุถึงความเปลี่ยนแปลงในราคาที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกราฟ และ Reversal Amount คือจำนวนของกล่องที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการแสดงผลใหม่ใน P&F Chart
 3. วาด P&F Chart : ใช้ข้อมูลราคาของคู่ที่คุณสามารถกำหนดเพื่อเขียน P&F Chart กล่องใน P&F Chart จะเปลี่ยนราคาตาม Box Size และ Reversal Amount ที่คุณกำหนดได้ เมื่อราคาขึ้นกล่องจะแทนด้วย X และเมื่อราคาลดกล่องจะแทนด้วย O.
 4. ตรวจสอบประสิทธิภาพ : ดูที่ทดสอบในแผนภูมิ P&F เพื่อดูราคาของคู่เพื่อเป็นการปรับลดราคา แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและจำนวนนั้นก็คือ X และ O ในกราฟิคของพระเจ้าขึ้น (X) ไดรฟ์ข้อมูล (O) ตามที่ตลาดเห็นได้ชัดขึ้นและกลับกัน.
 5. ระบุระดับราคาที่สำคัญ : ใน P&F Chart, ไม่ค่อยระบุระดับราคาที่สำคัญ เช่น ระดับของความร้อนและเหตุผล. กรณีของการลงราคา (O) ระดับความเข้มข้นของราคาลดลงและความเชื่ออีกครั้ง และกรณีของการขึ้นราคา (X) ระดับที่ลดลงก็คือราคาที่เพิ่มขึ้นลดลง
 6. การตัดสินใจที่เป็นไปได้ : ใช้แผนภูมิ P&F เพื่อที่จะเป็นจุดที่ดีในการเข้าและออกจากตลาด Forex ระบุเพิ่มเติมและระดับราคาที่สำคัญได้เพื่อดูข้อมูลนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 7. การสังเกตเห็นข้อจำกัด : ระวังข้อจำกัดของแผนภูมิ P&F ที่ไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ ฟังก์ชั่น Point & Figure อาจไม่มีข้อมูลในระยะเวลาที่อธิบายถึงสาเหตุที่ทราบราคาโดยเฉพาะเจาะ