Tweezer Tops คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์จุดกลับตัวตลาด Forex

Tweezer Tops คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์จุดกลับตัวตลาด Forex
Tweezer Tops คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์จุดกลับตัวตลาด Forex

Tweezer Tops คืออะไร

รูปแบบ Tweezer Tops  เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มักปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาดการเงิน รูปแบบนี้มักจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดจากการขึ้นเป็นการลง โดยมีความน่าจะเป็นสูงว่าตลาดจะเริ่มเป็นของตลาดหมี (Bearish) หรือขาลงในอนาคต Tweezer Tops ประกอบด้วยคู่ของแท่งเทียนที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยจุดสูงสุดของทั้งสองแท่งเทียนอยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงไส้เทียน (Shadow) และตัวแท่งเทียน (Body) โดยรูปแบบ Tweezer Tops นั้นไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าตลาดจะกลับตัวอย่างแน่นอน หากมีแท่งเทียนถัดไปที่แสดงการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้าม เช่น แท่งเทียนที่มีการเคลื่อนไหวลงหรือขึ้น

เราจะมอง Tweezer Tops เหล่านี้เป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดที่สำคัญ และหากมีสัญญาณเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้เทรดอาจพิจารณาการเปิดทำการซื้อหรือขายตามสถานการณ์ ซึ่งรูปแบบ Tweezer Tops มีความสำคัญเพราะมันสามารถใช้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของตลาดและการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นของตลาดหมี อย่างไรก็ตาม เรามักใช้แท่งเทียนแบบ Tweezer Tops เพื่อจับตามหาสัญญาณขาขึ้นหรือการเปลี่ยนแนวโน้มจากตลาดขาขึ้นไปเป็นตลาดขาลง แต่จำเป็นต้องมีสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมจากตลาดอื่น ๆ และแบบแท่งเทียนอื่น ๆ เพื่อเลือกที่จะเปิดทำการซื้อหรือขายในสถานการณ์นี้ ควรระมัดระวังและรอการยืนยันจากสถานการณ์อื่นๆ และการวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจในการซื้อหรือขายในตลาดการเงิน

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Tweezer Tops

แท่งเทียน Tweezer Tops เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ปรากฏในกราฟแท่งเทียนของตลาดการเงิน มันมักจะปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและมีลักษณะสำคัญที่ควรทราบ:

 1. แท่งเทียนแรก (Bullish Candlestick):แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นแท่งเทียนที่แสดงโอกาสการขาขึ้นในตลาด มันมักจะมีตัวยาว แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อที่มาเก็งกำไรเข้ามา แท่งเทียนแรกจะมีราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งเทียน แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นแท่งเทียนที่แสดงโอกาสการขาขึ้นในตลาด ดังนี้:
  • ตัวยาว (Long Body): แท่งเทียนแรกมักจะมีตัวยาว หมายถึงราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งเทียน ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนนี้อาจมีความยาวที่สำคัญ แสดงให้เห็นแรงซื้อที่เข้ามาในตลาดในช่วงเวลานั้น
  • ขาขึ้น (Uptrend): แท่งเทียนแรกต้องปรากฏในตลาดที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หมายความว่าราคากำลังขึ้นในช่วงนั้นและมีแรงพุ่งขึ้น
  • การปิดที่สูงสุด (Closing Near the High): ราคาปิดของแท่งเทียนแรกจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของแท่งเทียน นี่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่สร้างแท่งเทียนนี้

  แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสัญญาณและบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัว (Reversal) ในตลาด แรงซื้อที่แสดงในแท่งเทียนแรกนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนราคาขึ้นในวันแรกของ Tweezer Tops และเป็นที่ตั้งแต่ของการกลับตัวที่เป็นไปได้ในวันถัดไป.

 2. แท่งเทียนที่สอง (Bearish Candlestick):แท่งเทียนที่สองในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นแท่งเทียนขาลงที่มีความยาวเทียบเท่าแท่งแรก แต่ในทิศทางกลับกัน แสดงให้เห็นว่ามีแรงขาขึ้นในราคาต่ำสุด แท่งเทียนที่สองจะมีราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งเทียนที่สองในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นแท่งเทียนขาลงที่มีลักษณะดังนี้:
  1. ตัวยาว (Long Body): แท่งเทียนที่สองมักจะมีตัวยาว หมายถึงราคาเปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดและราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียน ความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนนี้อาจมีความยาวที่สำคัญ แสดงให้เห็นแรงขาขึ้นในราคาต่ำสุด
  2. ทิศทางกลับ (Reversal): แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนที่แสดงถึงการทำนายการกลับตัวของตลาด หรือการเปลี่ยนแนวโน้ม แท่งเทียนนี้มักเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดสัญญาณ Tweezer Tops และบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวของราคา
  3. การปิดที่ต่ำสุด (Closing Near the Low): ราคาปิดของแท่งเทียนที่สองจะอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียน นี่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของแรงขาขึ้นในราคาต่ำสุด

  แท่งเทียนที่สองในรูปแบบ Tweezer Tops เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยืนยันสัญญาณและบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัว (Reversal) ในตลาด ความแข็งแกร่งของแรงขาขึ้นในราคาต่ำสุดทำให้เกิดแรงกดดันทางลบและมีโอกาสที่ราคาจะลดลงในวันถัดไป การปิดใกล้ราคาต่ำสุดแสดงให้เห็นแรงขาขึ้นที่ราคาต่ำสุดนั้นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังมีแรงดันทางลบ

เพื่อให้คุณเข้าใจแต่ละส่วนอย่างละเอียดมากขึ้น:

 • ไส้เทียน (Shadow): ไส้เทียนคือเส้นที่ยาวที่ยื่นออกจากแท่งเทียนที่แสดงช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ไส้เทียนบนเป็นจุดสูงสุด (High) ของราคาที่สูงสุดในช่วงนั้น และไส้เทียนล่างเป็นจุดต่ำสุด (Low) ของราคาที่ต่ำสุดในช่วงนั้น
 • ตัวแท่งเทียน (Body): ตัวแท่งเทียนคือส่วนที่กลางของแท่งเทียน แสดงถึงราคาเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลานั้น ในกรณีของ Tweezer Tops, ตัวแท่งเทียนแรกและตัวแท่งเทียนที่สองจะมีตัวแท่งเทียนที่คล้ายกัน
 • จุดสูงสุด (High): นี่คือราคาสูงสุดที่ราคาทะลุในช่วงเวลานั้น ใน Tweezer Tops, จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สองต้องอยู่ในระดับเดียวกับหรือใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก

รวมถึงด้วยการใช้ข้อมูลจากแท่งเทียน Tweezer Tops นี้ เทรดเดอร์สามารถจะตัดสินใจในการทำรายการซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมดบนกราฟ และควรรอการยืนยันจากสถานการณ์อื่น ๆ และการวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจในการเข้าทำรายการในตลาดการเงิน

Tweezer Top บอกสัญญาณขาลงได้อย่างไร

Tweezer Top เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนและส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาในทิศทางขาลง สำหรับ Tweezer Top ที่มีสัญญาณขาลงได้อย่างไรนั้น มีลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้:

 1. เทรนด์ขาขึ้น: Tweezer Top มักเกิดขึ้นในระหว่างเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีแรงซื้อที่เข้มแข็งจากนักเทรดซื้อเข้ามาบนตลาด เนื่องจากนั้นเรามักพบ Tweezer Top ในราคาที่เพิ่งขึ้นมาจากการแข่งขันขาขึ้น
 2. แรงขาขึ้นในวันแรก: ในวันแรกของ Tweezer Top, ราคามักจะเข้าใกล้กับระดับราคาสูงสุด (High) ของวันนั้น และนักเทรดซื้อทำหยุดเพื่อก็อปปี้กำไรหรือรายกำไร
 3. การเปลี่ยนแปลงในวันที่สอง: ในวันที่สองของ Tweezer Top, ราคาจะเริ่มมีการกลับตัวและลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ High ในวันแรก เรามักพบการขายจากนักเทรดแทนที่ราคาสูงขึ้นจากขาขึ้นในวันแรก
 4. สัญญาณขาลง: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในราคาในวันที่สองของ Tweezer Top ถือเป็นสัญญาณขาลง นั่นหมายความว่าตลาดอาจเตรียมพร้อมกับการกลับตัวจากเทรนด์ขาขึ้นไปเป็นขาลงในอนาคต และนักเทรดที่ติดตามรูปแบบนี้อาจพิจารณาการขายหรือปิดสัญญาณซื้อของพวกเขา
 5. การยืนยัน: สำหรับการใช้ Tweezer Top เป็นสัญญาณการกลับตัว, ควรรอการยืนยันจากสถานการณ์อื่น ๆ และการวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติม การขายหรือการเปิดทำการซื้อควรพิจารณาในบริเวณราคาที่เหมาะสมและการจัดการความเสี่ยงให้ดี

การวิเคราะห์จุดกลับตัว Tweezer Tops ในตลาด Forex

การวิเคราะห์จุดกลับตัวแบบ Tweezer Tops ในตลาด Forex เป็นการใช้รูปแบบแท่งเทียน Tweezer Tops เพื่อจับตามหาสัญญาณการกลับตัวของราคาในตลาดนั้น โดยมักนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากตลาดขาขึ้นเป็นตลาดขาลง การใช้ Tweezer Tops ในการวิเคราะห์ตลาด Forex มักมีขั้นตอนดังนี้:

 1. การระบุ Tweezer Tops: ค้นหารูปแบบ Tweezer Tops ในกราฟแท่งเทียนของคู่เงินที่คุณกำลังวิเคราะห์ รูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สอง โดยแท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนขาขึ้นและแท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนขาขึ้นเช่นกัน จุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สองต้องอยู่ในระดับเดียวกับหรือใกล้เคียงจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สองอาจมีไส้เทียนและตัวแท่งเทียนที่ยาวขึ้นเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคา
 2. ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: หลังจากระบุ Tweezer Tops ในกราฟ ควรสังเกตระดับราคาที่สำคัญ โดยเฉพาะระดับสูงสุดที่แท่งเทียนที่สองสัมผัส ระดับนี้อาจเป็นระดับความต้านทานที่สำคัญและถ้าราคาลงต่ำกว่าระดับนี้หลังจาก Tweezer Tops แสดงขึ้น เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปเป็นตลาดขาลง
 3. การรอสัญญาณยืนยัน: Tweezer Tops เป็นสัญญาณเฉพาะที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของตลาด ควรรอรับสัญญาณยืนยันจากตลาดเพิ่มเติม สัญญาณยืนยันสามารถเป็นการติดตามสถานการณ์ของราคาในวันถัดไป หากราคายังคงลงต่ำกว่าระดับราคาสนับสนุนหรือไม่สามารถทะลุระดับความต้านทานได้ สามารถใช้ตัวบ่งชี้เทคนิคหรือรูปแบบแท่งเทียนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสัญญาณยืนยัน
 4. การจัดการความเสี่ยง: เมื่อตัดสินใจที่จะทำรายการตามสัญญาณ Tweezer Tops ควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การใช้การสั้นที่แข็งแกร่ง เทรลลิ่งสโตป์ และการตั้ง Stop Loss สำคัญเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 5. การสังเกตสถานการณ์ตลาดอื่น ๆ: อย่าลืมที่จะสังเกตสถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ในตลาด Forex ที่อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายประเทศ และอื่น ๆ อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแนวโน้มของคู่เงินที่คุณกำลังซื้อขาย

ข้อควรระวังของ Tweezer Bottom

Tweezer Bottom เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มักใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนและส่งสัญญาณขาขึ้นของราคาในตลาด ซึ่งTweezer Bottom เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการทำรายการในตลาด แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อประสบความสำเร็จในการเทรด นี่คือข้อควรระวังที่ควรพิจารณาเมื่อดู Tweezer Bottom:

 1. ความสมบูรณ์ของรูปแบบ: ไม่ใช่ทุก Tweezer Bottom ที่ปรากฏในกราฟแท่งเทียนจะมีความสมบูรณ์ บางครั้งอาจมีรูปแบบที่หลุดออกไปจาก Tweezer Bottom ที่แท้จริง การระบุรูปแบบที่มีความสมบูรณ์มีความสำคัญเพื่อความแม่นยำของสัญญาณ
 2. สภาวะตลาด: ควรพิจารณาสภาวะตลาดที่เราใช้ Tweezer Bottom ในการวิเคราะห์ บางครั้ง Tweezer Bottom อาจไม่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มดีขึ้นหรือแนวโน้มแรกเริ่มก่อนที่จะแตกต่าง สัญญาณ Tweezer Bottom มักมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดแนวโน้มขาลง อย่าลืมสังเกตสถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ในตลาด การข่าวเศรษฐกิจ นโยบายประเทศ และสภาพความเสี่ยงระบบการเงิน อันตรายทางสังคมและอื่น ๆ อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
 3. การจัดการความเสี่ยง: เมื่อตัดสินใจที่จะทำรายการตามสัญญาณ Tweezer Bottom, ควรจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การใช้การสั้นที่แข็งแกร่ง Scalping และการตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 4. การระบุระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน: นอกเหนือจากการระบุ Tweezer Bottom, ควรสังเกตระดับราคาสำคัญที่อาจเป็นที่สนับสนุนหรือความต้านทาน ระดับราคาเหล่านี้อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
 5. ความรอบคอบในการเทรด: การตัดสินใจในการเทรดไม่ควรเพิ่มเพียงตามรูปแบบ Tweezer Bottom เท่านั้น ควรมีแผนการเทรดและเลือกทำรายการเมื่อเห็นว่าเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดเข้ากัน