Homing Pigeon คืออะไร การวิเคราะห์ รูปแบบกราฟ Candlestick สำหรับตลาด Forex

Homing Pigeon คืออะไร การวิเคราะห์ รูปแบบกราฟ Homing Pigeon Candlestick
Homing Pigeon คืออะไร การวิเคราะห์ รูปแบบกราฟ Homing Pigeon Candlestick

Homing Pigeon คืออะไร

กราฟแท่งเทียน “Homing Pigeon” เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์ราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดการเงิน กราฟแท่งเทียนนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนที่แสดงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับราคาเปิด (Open), ราคาปิด (Close), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low) ของหุ้นหรือสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้า กราฟแท่งเทียนมักถูกใช้ในการวิเคราะห์เทคนิคและการตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงิน

Homing Pigeon มีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่งเทียนแบบอื่น ๆ ที่มีแท่งเทียนแทนแต่ละช่วงเวลา โดยปกติแท่งเทียนมีสีสองสี ซึ่งสีแสดงถึงทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งอาจเป็นสีเขียวหรือสีแดง การวิเคราะห์แท่งเทียน Homing Pigeon จะคำนึงถึงรูปร่างและขนาดของแท่งเทียนเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงในราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์นั้นๆข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมอาจมีการใช้ร่วมกับกราฟแท่งเทียน Homing Pigeon เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุน เช่นการใช้เส้นที่วาดบนกราฟเพื่อแสดงเทรนด์หรือการคำนวณค่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือค่าแสดงความเผื่อแผ่ (Volatility) ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินได้.

รูปแบบกราฟ Homing Pigeon Candlestick

Homing Pigeon Candlestick นี้เป็นสัญลักษณ์ที่มักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต หากพบรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick บนกราฟแท่งเทียนของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่คุณกำลังวิเคราะห์ มันอาจช่วยในการบอกถึงโอกาสในการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาจากการลดลงไปเป็นการเพิ่มขึ้น กราฟแท่งเทียน “Homing Pigeon” เป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียนแบบ Candlestick ที่มีกีสองแบบหลัก ๆ คือ:

 1. Bullish Homing Pigeon: แบบ “Bullish Homing Pigeon” เป็นรูปแบบของแท่งเทียนแบบ Candlestick ที่แสดงถึงการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นบวกในตลาด ดังนั้น, มันมักเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุประสิทธิภาพในการเป็นตัวนกบ้านแสนสีเขียวหรือการเพิ่มราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ในอนาคต รูปแบบ Bullish Homing Pigeon ประกอบด้วยสองแท่งเทียนที่มีลักษณะดังนี้:
  1. แท่งเทียนแม่แบบ (Mother Candlestick): แท่งเทียนแม่แบบเป็นแท่งเทียนแบบตัวนกบ้านแสนสีแดง (Bearish) ที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนลอยตัวซ้ายของมัน แท่งเทียนแม่แบบนี้บ่งบอกถึงการเปิดที่ราคาสูงและปิดที่ราคาต่ำของช่วงเวลาที่กำหนด
  2. แท่งเทียน Homing Pigeon Candlestick: แท่งเทียนลอยตัวซ้ายเป็นแท่งเทียนแบบตัวนกบ้านแสนสีเขียว (Bullish) และอยู่ภายในแท่งเทียนแม่แบบ แท่งเทียนลอยตัวซ้ายบ่งบอกถึงการเปิดที่ราคาต่ำและปิดที่ราคาสูงของช่วงเวลาที่กำหนด นี่คือสัญลักษณ์ว่ามีการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นบวก

  เมื่อ Bullish Homing Pigeon ปรากฏบนกราฟแท่งเทียน นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมองเป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจจะกำลังพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มของราคาจากการลดลงไปเป็นการเพิ่มขึ้น

 2. Bearish Homing Pigeon: แบบ “Bearish Homing Pigeon” เป็นรูปแบบของแท่งเทียนแบบ Candlestick ที่แสดงถึงการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นลบในตลาด ดังนั้น, มันมักเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุประสิทธิภาพในการเป็นตัวนกบ้านแสนสีแดงหรือการลดราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ในอนาคต รูปแบบ Bearish Homing Pigeon ประกอบด้วยสองแท่งเทียนที่มีลักษณะดังนี้:
  1. แท่งเทียนแม่แบบ (Mother Candlestick): แท่งเทียนแม่แบบเป็นแท่งเทียนแบบตัวนกบ้านแสนสีเขียว (Bullish) ที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนลอยตัวซ้ายของมัน แท่งเทียนแม่แบบนี้บ่งบอกถึงการเปิดที่ราคาต่ำและปิดที่ราคาสูงของช่วงเวลาที่กำหนด
  2. แท่งเทียน Homing Pigeon Candlestick: แท่งเทียนลอยตัวซ้ายเป็นแท่งเทียนแบบตัวนกบ้านแสนสีแดง (Bearish) และอยู่ภายในแท่งเทียนแม่แบบ แท่งเทียนลอยตัวซ้ายบ่งบอกถึงการเปิดที่ราคาสูงและปิดที่ราคาต่ำของช่วงเวลาที่กำหนด นี่คือสัญลักษณ์ว่ามีการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นลบ

  เมื่อ Bearish Homing Pigeon ปรากฏบนกราฟแท่งเทียน นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจมองเป็นสัญญาณที่บอกว่าตลาดอาจจะกำลังพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มของราคาจากการเพิ่มขึ้นเป็นการลดลง

การวิเคราะห์ Homing Pigeon สำหรับตลาด Forex

การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ Homing Pigeon Candlestick สำหรับตลาด Forex เป็นกระบวนการที่ใช้รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick เพื่อทำนายแนวโน้มราคาและตัดสินใจการเปิดหรือปิดทำการเทรดในตลาดนั้น รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick บอกถึงการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นบวก ดังนั้นในการวิเคราะห์ Forex, คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การระบุรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick: ก่อนที่คุณจะวิเคราะห์รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ในตลาด Forex คุณจะต้องระบุรูปแบบนี้ในกราฟแท่งเทียนของคู่เงินที่คุณสนใจ. Homing Pigeon Candlestick ประกอบด้วยแท่งเทียนแม่แบบและแท่งเทียนลอยตัวซ้าย โดยแท่งเทียนลอยตัวซ้ายเป็นส่วนสำคัญในการระบุรูปแบบนี้.
 2. การทำการยืนยัน: หลังจากที่คุณระบุรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ในกราฟของคู่เงินที่คุณเลือก คุณควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจการเทรด. การยืนยันนั้นสามารถเป็นไปได้ด้วยหลายวิธี เช่น:
  • การรอแท่งเทียนถัดไป: คุณสามารถรอแท่งเทียนถัดไปของคู่เงินเพื่อดูว่าราคายังคงเป็นไปตามรูปแบบ Homing Pigeon หรือไม่ หากแท่งเทียนถัดไปยังติดตามรูปแบบ Bullish คุณอาจพิจารณาที่จะเปิดทำการเทรดในทิศทางของการเพิ่มขึ้น.
  • การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของคุณ ตัวบ่งชี้เช่น Moving Averages, RSI, Stochastic Oscillator, หรือ MACD อาจช่วยในการยืนยันรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick.
 3. การจัดการความเสี่ยง: เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเทรดตามรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick คุณควรจัดการความเสี่ยงโดยระบุระดับการหยุดขาดที่เหมาะสมและระดับการวางเป้าหมายกำไร โดยใช้การจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นสำคัญในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ.
 4. การติดตามราคาและเวลา: คุณควรติดตามราคาและเวลาในตลาด Forex เพื่อดูว่ารูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ที่คุณระบุมีการยืนยันหรือไม่ และหากมีการยืนยัน คุณสามารถดำเนินการเทรดตามแนวโน้มที่คาดหวัง.
 5. การศึกษาและทดลอง: การศึกษาและการทดลองเทรดด้วยรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick บนบัญชี Demo ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ.

รูปแบบกราฟ Homing Pigeon ช่วยบอกอะไร

รูปแบบกราฟ Homing Pigeon Candlestick เป็นรูปแบบพิเศษของแท่งเทียนแบบ Candlestick ที่มีสองแท่งเทียนที่สำคัญ: แท่งเทียนแม่แบบและแท่งเทียนลอยตัวซ้าย (Homing Pigeon Candlestick) โดยรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ช่วยในการบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาในตลาด ตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ มีการใช้รูปแบบนี้เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจการเทรด ดังนี้:

 1. การบอกถึงการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้ม: รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ช่วยบอกถึงการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาจากการลดลงไปเป็นการเพิ่มขึ้น (Bullish Reversal) ในกรณี Homing Pigeon Candlestick หรือจากการเพิ่มขึ้นไปเป็นการลดลง (Bearish Reversal) ในกรณี Bearish Homing Pigeon Candlestick ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่นักเทรดใช้เพื่อระบุความเปลี่ยนแปลงนี้.
 2. การยืนยันโดยแท่งเทียนถัดไป: การยืนยันรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ที่ดีควรรอการแท่งเทียนถัดไปเพื่อดูว่าราคายังคงเป็นไปตามรูปแบบ Homing Pigeon หรือไม่ หากแท่งเทียนถัดไปยังติดตามรูปแบบ Bullish คุณอาจพิจารณาที่จะเปิดทำการเทรดในทิศทางของการเพิ่มขึ้น (ในกรณี Bullish Homing Pigeon) หรือในทิศทางของการลดลง (ในกรณี Bearish Homing Pigeon).
 3. การจัดการความเสี่ยง: เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเทรดตามรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick คุณควรจัดการความเสี่ยงโดยระบุระดับการหยุดขาดที่เหมาะสมและระดับการวางเป้าหมายกำไร การจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ.
 4. การระบุสิ่งที่ต้องรอ: รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ช่วยในการระบุสิ่งที่ต้องรอและการเรียนรู้การเปลี่ยนแนวโน้มในตลาด คุณควรติดตามราคาและเวลาในตลาดเพื่อดูว่ารูปแบบ Homing Pigeon Candlestick มีการยืนยันหรือไม่ และหากมีการยืนยัน คุณสามารถดำเนินการเทรดตามแนวโน้มที่คาดหวัง.

ข้อควรระวังของ Homing Pigeon

ข้อควรระวังของ Homing Pigeon Candlestick ในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดรวมถึงตลาด Forex รวมถึง:

 1. ควรระวังการยืนยัน: การรอให้มีการยืนยันการกลับมาของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเช่นบวกหรือเช่นลบโดยแท่งเทียนถัดไปเป็นสิ่งสำคัญ การ Homing Pigeon Candlestick เป็นเพียงสัญลักษณ์เริ่มต้น และมันควรถูกยืนยันด้วยการเคลื่อนไหวราคาที่เหมาะสม.
 2. การตรวจสอบร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ: ควรใช้รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจการเทรด ตัวบ่งชี้เช่น Moving Averages, RSI, Stochastic Oscillator, หรือ MACD อาจช่วยในการยืนยันรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick.
 3. การจัดการความเสี่ยง: อย่าลืมจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเมื่อทำการเทรดตามรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick การกำหนดระดับการหยุดขาดที่เหมาะสมและระดับการวางเป้าหมายกำไรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็น.
 4. การใช้ร่วมกับสถานการณ์ตลาด: รูปแบบ Homing Pigeon Candlestick อาจมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ตลาดและระยะเวลา ในบางครั้งอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ ควรพิจารณาสภาพตลาดทั้งหมดและเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ ก่อนการตัดสินใจ.
 5. การศึกษาและทดลอง: การศึกษาและการทดลองเทรดด้วยรูปแบบ Homing Pigeon Candlestick บนบัญชี Demo ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ.