Harami Cross คืออะไร กราฟแท่งเทียน Candlestick Pattern สำหรับตลาด Forex

Harami Cross คืออะไร กราฟแท่งเทียน Candlestick Pattern
Harami Cross คืออะไร กราฟแท่งเทียน Candlestick Pattern

Harami Cross คืออะไร

รูปแบบ Harami Cross เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียนในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน สิ่งที่ทำให้ Harami Cross มีความสำคัญคือสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความควบคุมของตลาดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ดังนั้นนักลงทุนสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อประมาณความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต  โดย Harami Cross สามารถเป็นสัญญาณการกลับแนวโน้ม (reversal signal) หากแท่งเทียนที่ตามมาเป็นแท่งเทียนแรกที่มีแนวโน้มขาลงและราคาลงต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แต่หากแท่งเทียนที่ตามมาเป็นแท่งเทียนแรกที่มีแนวโน้มขาขึ้นและราคาสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แปลว่า Harami Cross นั้นอาจแสดงถึงการพักชั่วคราวในการเดินทางของราคา.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Harami Cross มีสองแบบหลัก ๆ ดังนี้

 1. Bullish Harami Cross: กรณีนี้แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาขึ้น (bullish) และมีรูปร่างเป็นแท่งเทียนใหญ่ และแท่งเทียนที่สอง (Harami Cross) อยู่ภายในแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สองจะมีราคาเปิดและราคาปิดใกล้กันและไม่มีตัวโดจิยาวออกมาจากแท่งเทียนที่สอง. สัญญาณ Bullish Harami Cross นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการขึ้นของราคาหลังจากการแนวโน้มขาขึ้น.
 2. Bearish Harami Cross: กรณีนี้แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาลง (bearish) และมีรูปร่างเป็นแท่งเทียนใหญ่ และแท่งเทียนที่สอง (Harami Cross) อยู่ภายในแท่งเทียนแรก แท่งเทียนที่สองจะมีราคาเปิดและราคาปิดใกล้กันและไม่มีตัวโดจิยาวออกมาจากแท่งเทียนที่สอง. สัญญาณ Bearish Harami Cross นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการลงของราคาหลังจากการแนวโน้มขาลง

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Harami Cross

Harami Cross เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน รูปแบบนี้มักถูกใช้เพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ในการวิเคราะห์เทคนิคของตลาดทางการเงิน Harami Cross ประกอบด้วยสองแท่งเทียน:

 1. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกมีรูปร่างเป็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาขึ้น (bullish) และมักเป็นแท่งเทียนใหญ่ที่มีราคาเปิด (open) ต่ำกว่าราคาปิด (close) และมีเส้นร่วมที่เรียกว่า “ตัวโดจิ” (wick) ที่ยาวมากขึ้น แท่งเทียนแรกแสดงถึงการควบคุมของคู่แลกเปลี่ยนแนวขาขึ้น.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Harami Cross): แท่งเทียนนี้อยู่ภายในแท่งเทียนแรกและมีรูปร่างที่คล้ายกับเครื่องหมาย “กากบาท ” โดยราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กันและไม่มีตัวโดจิยาวออกมาจากแท่งเทียนที่สอง. แท่งเทียนที่สองแสดงถึงการลัดเลาะของคู่แลกเปลี่ยนและไม่มีการควบคุมจากฝ่ายแรก.

การกลับตัวของ Harami Cross จะขึ้นอยู่กับแท่งเทียนที่ตามมา:

 • หากแท่งเทียนที่ตามมาเป็นแท่งเทียนแรกที่มีแนวโน้มขาลง (bearish) และราคาลงต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แล้วรูปแบบ Harami Cross นี้จะถือว่าเป็นสัญญาณการกลับแนวโน้มขาขึ้น (reversal signal) ที่แสดงถึงโอกาสในการขึ้นของราคาหลังจากการแนวโน้มขาขึ้น.
 • หากแท่งเทียนที่ตามมาเป็นแท่งเทียนแรกที่มีแนวโน้มขาขึ้น (bullish) และราคาสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก แล้วรูปแบบ Harami Cross นี้จะไม่เป็นสัญญาณการกลับแนวโน้ม แต่อาจแสดงถึงการพักชั่วคราวในการเดินทางของราคา.

Harami Cross เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์เทคนิคและสามารถใช้ในการตัดสินใจการลงทุนในตลาดทางการเงิน แต่ควรถูกใช้ร่วมกับข้อมูลและเทคนิคอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจการลงทุน

การวิเคราะห์ Harami Cross สำหรับตลาด Forex

การวิเคราะห์ Harami Cross สำหรับตลาด Forex ใช้หลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์ในตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญกับรูปแบบแท่งเทียนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในความควบคุมของตลาดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ต่อไปนี้คือวิธีการวิเคราะห์ Harami Cross สำหรับตลาด Forex:

 1. ระบุแนวโน้มหลัก: ก่อนที่จะวิเคราะห์ Harami Cross, ควรระบุแนวโน้มหลักของคู่เงินในตลาด Forex ในระยะยาวและระยะสั้น ๆ ในกราฟราคา. แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงจะช่วยให้คุณทราบว่า Harami Cross อาจเป็นสัญญาณการกลับแนวโน้มหรือไม่.
 2. ระบุ Harami Cross: คุณควรระบุ Harami Cross บนกราฟราคา Forex โดยดูที่แท่งเทียนแรก (แท่งเทียนแม่) และแท่งเทียนที่สอง (Harami Cross) ที่ตามมา. ตรวจสอบว่าแท่งเทียนแรกมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และรูปแบบของแท่งเทียนที่สองว่าอยู่ภายในแท่งเทียนแรก และมีราคาเปิดและราคาปิดใกล้กัน.
 3. ตัดสินใจการลงทุน: การตัดสินใจการลงทุนขึ้นอยู่กับแนวโน้มและรูปแบบ Harami Cross:
  • หาก Harami Cross ปรากฏหลังจากแท่งเทียนแม่ที่มีแนวโน้มขาขึ้นและราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด นี้อาจแสดงถึงโอกาสในการขึ้นของราคาของคู่เงิน และคุณอาจพิจารณาทำการซื้อ.
  • หาก Harami Cross ปรากฏหลังจากแท่งเทียนแม่ที่มีแนวโน้มขาลงและราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด นี้อาจแสดงถึงโอกาสในการลงของราคาของคู่เงิน และคุณอาจพิจารณาทำการขายหรือทำการลงทุนระดับอื่น ๆ ตามที่สอดคล้องกับแผนการซื้อขายของคุณ.
 4. การบรรลุกำไรและการจัดการความเสี่ยง: หลังจากที่ทำการซื้อหรือขายตามสัญญาณ Harami Cross, ควรกำหนดระดับการบรรลุกำไรและระดับการจัดการความเสี่ยง (stop-loss) ในการทำการซื้อขาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่คาดคิด.
 5. การระวังและการเรียนรู้: การเรียนรู้และปรับปรุงการใช้ Harami Cross ในการวิเคราะห์ Forex เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในรูปแบบนี้และการใช้งานในสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน. ควรเรียนรู้จากประสบการณ์การซื้อขายของคุณและค่อย ๆ ปรับปรุงการวิเคราะห์ของคุณตามความเหมาะสม.

Harami Cross ช่วยบอกอะไรบ้าง

กราฟแท่งเทียน Harami Cross เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในตลาด โดยช่วยบอกถึงโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้ม การบรรลุกำไร และการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย โดยสรุปความหมายของ Harami Cross ดังนี้:

 1. สัญญาณการกลับแนวโน้ม: Harami Cross อาจเป็นสัญญาณการกลับแนวโน้ม (reversal signal) หากมีการแสดงหลังจากแท่งเทียนแม่ที่มีแนวโน้มขาขึ้น (bullish) หรือแนวโน้มขาลง (bearish) และแท่งเทียนแม่นั้นสามารถใช้ในการสร้างการกลับแนวโน้มของราคาในทิศทางที่ตรงข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้า.
 2. การสร้างความมั่นใจ: Harami Cross ช่วยให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุนโดยให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางที่ราคาอาจจะเคลื่อนที่ นักลงทุนสามารถใช้ Harami Cross เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและยืนยันสัญญาณการซื้อหรือขาย.
 3. การบ่งบอกเกี่ยวกับความเสี่ยง: Harami Cross ยังช่วยในการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในตลาด โดยการดูรูปแบบแท่งเทียนและการเปรียบเทียบระหว่างแท่งเทียนแรกและ Harami Cross แท่งเทียนที่สอง นักลงทุนสามารถกำหนดระดับการบรรลุกำไรและระดับการจัดการความเสี่ยง (stop-loss) ตามความเสี่ยงที่พิจารณาได้จาก Harami Cross.
 4. การตัดสินใจการเปิดทิศทางที่เหมาะสม: Harami Cross สามารถช่วยในการตัดสินใจเปิดทิศทางใหม่ในการลงทุน โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการตัดสินใจ มันช่วยให้สร้างการกลับกันและคิดว่าอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน.
 5. ความสำคัญของการร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ: Harami Cross ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสถานการณ์ทั้งหมด การใช้หลายสิ่งส่งเสริมกันจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจการลงทุนที่มีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น.

ข้อควรระวังในการใช้ Harami Cross

การใช้ Harami Cross ในการวิเคราะห์แท่งเทียนและการตัดสินใจการลงทุนมีข้อควรระวังบางประการที่ควรพิจารณาดังนี้:

 1. ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว: Harami Cross ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสถานการณ์. การใช้หลายเครื่องมือและการวิเคราะห์ร่วมกันจะช่วยให้คุณดูรูปภาพรวมของตลาดที่ครอบคลุมและมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุน.
 2. ควรระมัดระวังในตลาดที่แอ่งและไม่เสถียร: Harami Cross อาจไม่มีความเป็นไปได้ในตลาดที่มีการแอ่งและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ควรระมัดระวังในการใช้รูปแบบนี้ในสถานการณ์ที่ตลาดเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสะดวก.
 3. การจัดการความเสี่ยง: คุณควรกำหนดระดับการบรรลุกำไรและระดับการจัดการความเสี่ยง (stop-loss) อย่างรอบคอบในการซื้อขาย Harami Cross เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่คาดคิด.
 4. รู้จักข้อจำกัด: ควรเข้าใจว่า Harami Cross ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบและไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ มันมีข้อจำกัดและไม่มีความสามารถในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุกครั้ง.
 5. การสร้างแผนการซื้อขาย: การใช้ Harami Cross ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายของคุณ ควรมีแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อการจัดการความเสี่ยงและการบรรลุผลการลงทุนที่เหมาะสม.
 6. รับรู้ความสำเร็จและความล้มเหลว: ควรรับรู้ว่าไม่มีเครื่องมือหรือรูปแบบใด ๆ ที่สามารถทำให้คุณมีความสำเร็จทุกครั้ง และควรรับรู้การล้มเหลวเช่นกัน เมื่อพบความล้มเหลว ควรใช้เวลาในการวิเคราะห์และปรับปรุงกับแผนการซื้อขายของคุณ.