Meeting Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ตลาดการเงิน Forex

Meeting Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน
Meeting Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน

Meeting Lines คืออะไร

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียน (candlestick chart) ที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสความขายและความซับซ้อนของการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคุณสมบัติหลักของกราฟแท่งเทียน Meeting Lines คือการประกอบด้วยสองแท่งเทียนที่สอดคล้องกันเป็นคู่ ๆ ซึ่งแต่ละคู่ประกอบด้วยแท่งเทียนตัวเปิด (open) และแท่งเทียนตัวปิด (close) ที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกัน

การปรากฏของแท่งเทียน Meeting Lines บนกราฟอาจจะสื่อถึงความไม่แน่นอนในการซื้อขายและการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงราคานั้นๆ สามารถถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้นักลงทุนมีความระมัดระวังและรอดูการเคลื่อนไหวต่อไปในการซื้อขายราคาหรือการพิจารณาการดำเนินการต่อไปในตลาดทุนหรือตลาดการเงินอื่น ๆ ที่กำลังวิเคราะห์ และแท่งเทียน Meeting Lines สามารถปรากฏในหลายรูปแบบ โดยมักแสดงในรูปแบบสองแท่งเทียนต่อกันโดยทั่วไป แต่อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนตัวที่สองกับแท่งเทียนตัวแรกในบางกรณี สัญญาณการซื้อขายจริงหรือการกระทำต่อไปขึ้นอาจต้องพิจารณาตลอดจากสถานการณ์และตลาดที่มีอยู่ในขณะนั้น

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Meeting Lines

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ประกอบด้วยคู่แท่งเทียนที่สอดคล้องกัน โดยแท่งเทียนตัวที่ 2 จะมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนตัวที่ 1 และมักจะอยู่ภายในแท่งเทียนตัวที่ 1 โดยแท่งเทียนทั้งสองจะมีราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในช่วงราคาเดียวกัน ดังนี้

 1. ถ้าแท่งเทียนตัวที่ 1 เป็นแท่งเทียนเขียว (Bullish):
  • แท่งเทียนตัวที่ 1: ราคาเปิด (Open) ต่ำกว่าราคาปิด (Close) แสดงถึงการเริ่มต้นการซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆ โดยราคาตั้งแต่ราคาเปิดจะต่ำกว่าราคาปิดทำให้แท่งเทียนเป็นสีเขียว
  • แท่งเทียนตัวที่ 2: ราคาเปิด (Open) ต่ำกว่าราคาปิด (Close) อีกครั้ง แต่ขนาดของแท่งเทียนตัวที่ 2 จะเล็กกว่าแท่งเทียนตัวที่ 1 และอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนตัวที่ 1

  สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการแกว่งขึ้นในราคาหลังจากการเบี่ยงเบนแบบไม่มากในแท่งเทียนตัวที่ 2 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการแข่งขันน้อยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงนั้น และอาจมีโอกาสในการขึ้นต่อไปในราคาหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มเข้าสู่การขึ้นของตลาด (Bullish trend continuation).

 2. ถ้าแท่งเทียนตัวที่ 1 เป็นแท่งเทียนแดง (Bearish):
  • แท่งเทียนตัวที่ 1: ราคาเปิด (Open) สูงกว่าราคาปิด (Close) แสดงถึงการเริ่มต้นการซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆ โดยราคาตั้งแต่ราคาเปิดจะสูงกว่าราคาปิดทำให้แท่งเทียนเป็นสีแดง
  • แท่งเทียนตัวที่ 2: ราคาเปิด (Open) สูงกว่าราคาปิด (Close) อีกครั้ง แต่ขนาดของแท่งเทียนตัวที่ 2 จะเล็กกว่าแท่งเทียนตัวที่ 1 และอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนตัวที่ 1

  สัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการแกว่งลงในราคาหลังจากการเบี่ยงเบนแบบไม่มากในแท่งเทียนตัวที่ 2 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการแข่งขันน้อยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงนั้น และอาจมีโอกาสในการลดลงต่อไปในราคาหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มลดลงของตลาด (Bearish trend continuation).

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจการลงทุน โดยสัญลักษณ์และลักษณะเฉพาะของแท่งเทียน Meeting Lines ช่วยให้นักลงทุนรับรู้แนวโน้มและความไม่แน่นอนในการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ควรระมัดระวังในการใช้งานและควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อการตัดสินใจที่มีเสถียรภาพและครอบคลุมมากที่สุด

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Meeting Lines

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Meeting Lines เป็นกระบวนการที่นักลงทุนใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มและการแกว่งของราคาหลังจากการเริ่มต้นการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์นี้ช่วยในการตัดสินใจการลงทุนและการทำนายทิศทางของราคาในอนาคต ดังนี้:

 1. การระบุแท่งเทียน Meeting Lines: ตรวจสอบกราฟเพื่อหาแท่งเทียน Meeting Lines ที่เป็นคู่ ๆ โดยดูให้แน่ใจว่าแท่งเทียนตัวที่ 2 มีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนตัวที่ 1 และตั้งแต่ราคาเปิดจะต่ำกว่าราคาปิดในแท่งเทียนตัวที่ 1 (ในกรณี Bullish) หรือราคาเปิดจะสูงกว่าราคาปิดในแท่งเทียนตัวที่ 1 (ในกรณี Bearish) และแท่งเทียนตัวที่ 2 ต้องอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนตัวที่ 1.
 2. การตรวจสอบสีของแท่งเทียน: สังเกตสีของแท่งเทียน Meeting Lines โดยถ้าแท่งเทียนตัวที่ 1 เป็นแท่งเทียนเขียว (Bullish) แท่งเทียนตัวที่ 2 จะต้องเป็นแท่งเทียนเขียวด้วย และถ้าแท่งเทียนตัวที่ 1 เป็นแท่งเทียนแดง (Bearish) แท่งเทียนตัวที่ 2 จะต้องเป็นแท่งเทียนแดงด้วย.
 3. การทำนายแนวโน้ม: แท่งเทียน Meeting Lines บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในการซื้อขายในช่วงนั้น ๆ โดยแท่งเทียนตัวที่ 2 มีขนาดเล็กแสดงถึงการเบี่ยงเบนราคาเล็กน้อย และมักเกิดขึ้นหลังจากการแกว่งขึ้นหรือแกว่งลงในแท่งเทียนตัวที่ 1 และมีขอบเขตของราคาที่เล็กน้อยในช่วงราคาเดียวกัน การวิเคราะห์นี้บ่งบอกได้ว่าตลาดอาจจะมีความไม่แน่นอนและไม่มีการแข่งขันรุนแรงในช่วงนั้น และอาจมีโอกาสในการดำเนินการต่อไปที่อาจเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มเก่าหรือการเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่.
 4. การใช้เครื่องมืออื่น ๆ: การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ควรร่วมกับเครื่องมือและตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการตลาด เช่น ความเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ย (moving averages) หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุน.
 5. การจัดการความเสี่ยง: ไม้ลากอย่างสร่างสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากแท่งเทียน Meeting Lines เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ ในกรณีที่มีสถานการณ์การซื้อขายที่มีความไม่แน่นอนมาก ควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงและการตั้งคำสั่งเพื่อป้องกันการสูญเสียไม่ควรสามารถรับได้ในการลงทุน.

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ช่วยบอกอะไร

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดและสามารถช่วยบอกความผันผวนในการซื้อขายและการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงราคาที่กำหนด นี่คือสิ่งที่กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ช่วยบอกได้:

 1. ความไม่แน่นอนในการซื้อขาย: เมื่อเราเห็นแท่งเทียน Meeting Lines บนกราฟแสดงถึงการแกว่งขึ้นหรือการแกว่งลงในราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแท่งเทียนตัวที่ 2 จะมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนตัวที่ 1 และอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนตัวที่ 1 นี่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในการซื้อขายและการหลายพลังงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงนั้น.
 2. การแข่งขันน้อยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: แท่งเทียน Meeting Lines บางครั้งบ่งบอกถึงการแข่งขันน้อยในตลาด และอาจแสดงให้เห็นว่าไม่มีการเบี่ยงเบนมากในราคาระหว่างแท่งเทียนตัวที่ 1 และแท่งเทียนตัวที่ 2 นี่อาจเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนหรือการรอคอยในตลาด.
 3. การดำเนินการต่อไป: กราฟแท่งเทียน Meeting Lines สามารถใช้เป็นสัญญาณสำหรับการดำเนินการต่อไปในการซื้อขาย โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะรอดูการเคลื่อนไหวต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจการลงทุน เพื่อดูว่าแนวโน้มที่เริ่มต้นจากแท่งเทียน Meeting Lines จะดำเนินการไปในทิศทางใด หากมีการขึ้นต่อไปหรือการแกว่งขึ้นหลังจาก Meeting Lines ที่เป็นแท่งเทียนเขียว หรือการลดลงหรือการแกว่งลงหลังจาก Meeting Lines ที่เป็นแท่งเทียนแดง
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนตัวที่ 1 และ 2: การเปรียบเทียบแท่งเทียนตัวที่ 1 และ 2 จะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของการซื้อขายในช่วงนั้น ถ้าแท่งเทียนตัวที่ 2 มีขนาดเล็กและอยู่ภายในขอบเขตของแท่งเทียนตัวที่ 1 แสดงว่าไม่มีการแกว่งเบนมากในราคา แต่ถ้าแท่งเทียนตัวที่ 2 มีขนาดใหญ่และเข้าสู่แท่งเทียนตัวที่ 1 อาจแสดงถึงการแกว่งมากขึ้นหรือการแข่งขันรุนแรงในตลาด.
 5. รอติดตามสัญญาณอื่น ๆ: การใช้กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ควรร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และการดูข้อมูลเพิ่มเติมเช่นการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ และข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อให้การตัดสินใจการลงทุนเป็นไปอย่างมีข้อมูลและมีเสถียรภาพมากที่สุด.

ข้อควรระวังใน Meeting Lines

กราฟแท่งเทียน Meeting Lines เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจการลงทุน โดยสัญลักษณ์และลักษณะเฉพาะของแท่งเทียน Meeting Lines ช่วยให้นักลงทุนรับรู้แนวโน้มและความไม่แน่นอนในการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด การใช้กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ในการตัดสินใจการลงทุนต้องมีความระมัดระวังและพิจารณาข้อควรระวังต่อไปนี้

 1. การให้สัญญาณเทียม (False Signals): กราฟแท่งเทียน Meeting Lines อาจให้สัญญาณเทียมเมื่อแท่งเทียนตัวที่ 2 ไม่สามารถสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ในทิศทางของตลาด สัญญาณเทียมนี้สามารถทำให้นักลงทุนตัดสินใจการลงทุนที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการขาดทุน.
 2. ข้อมูลจำกัด: กราฟแท่งเทียน Meeting Lines มีข้อมูลจำกัด หลักๆ คือราคาเปิด (Open) และราคาปิด (Close) ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการให้ความละเอียดในการวิเคราะห์ตลาด เนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างแท่งเทียนและระดับราคาสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละแท่งเทียนถูกประมาณเป็นข้อมูลสรุป.
 3. ไม่ใช้เป็นค่าทางคณิตศาสตร์: กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ไม่ใช่ค่าทางคณิตศาสตร์ที่ถูกนับหรือคำนวณโดยตรง แต่เป็นการแสดงผลกราฟข้อมูลราคาในรูปแบบที่มาก่อน ซึ่งหมายความว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจของนักลงทุน.
 4. ข้อมูลอดีตเท่านั้น: กราฟแท่งเทียน Meeting Lines สามารถแสดงข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ในการคาดการณ์อนาคตของตลาดได้อย่างแม่นยำ นักลงทุนควรร่วมใช้ข้อมูลอื่น ๆ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเสริมส่วนในการวิเคราะห์ตลาด.
 5. ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ: การใช้กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ควรร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น การใช้เส้นทางเทรนด์ (trendlines) หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจการลงทุนมีข้อมูลและมีเสถียรภาพมากที่สุด.
 6. ไม่สามารถใช้คาดการณ์ทุนสูงสุดและทุนขาดทุน: กราฟแท่งเทียน Meeting Lines ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอในการคาดการณ์ทุนสูงสุดและทุนขาดทุนในการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารทุนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและเครื่องมือเพิ่มเติม.