Stick Sandwich คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา

Stick Sandwich คืออะไร

Stick Sandwich เป็นรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น (candlestick pattern) ที่ประกอบด้วยสามแท่งเทียน และมีการใช้เป็นสัญญาณในการยืนยันแนวโน้มตามที่มีอยู่แล้ว ในตลาดหุ้น หรือตลาดการเงินอื่น ๆ

Stick Sandwich คืออะไร
Stick Sandwich คืออะไร

รูปแบบของ Stick Sandwich มีลักษณะดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก: มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบ bullish หรือ bearish ตามที่มีแนวโน้มตามอยู่แล้ว.
 2. แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียนที่ตรงกันข้ามกับแท่งเทียนแรก ถ้าแท่งเทียนแรกเป็น bullish แท่งเทียนที่สองจะเป็น bearish และก็ยิ่งลงไปกว่าแท่งเทียนแรก และถ้าแท่งเทียนแรกเป็น bearish แท่งเทียนที่สองจะเป็น bullish และก็ยิ่งขึ้นไปกว่าแท่งเทียนแรก.
 3. แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะเดียวกันกับแท่งเทียนแรก และมีราคาปิดในวันนั้นที่ใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก.

“Stick Sandwich” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่สามารถใช้สัญญาณยืนยันแนวโน้มทั้งในแนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) และแนวโน้มขาลง (bearish trend). อย่างไรก็ตาม เช่นเคยกับรูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจการซื้อหรือขายมีความมั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้น.

รูปแบบแท่งเทียน Stick Sandwich

“Stick Sandwich” เป็นรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยสามแท่งเทียนและใช้เป็นสัญญาณในการยืนยันแนวโน้มตามที่มีอยู่แล้ว ขออธิบายรูปแบบของ Stick Sandwich อย่างละเอียดดังนี้:

 1. Bullish Stick Sandwich
  • แท่งเทียนแรก (1st Candlestick): แท่งเทียนแบบ bearish คือแท่งเทียนที่ราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิด โดยมีสีเข้ม (สีดำหรือสีแดง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแต่ละระบบ) แท่งเทียนนี้เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง
  • แท่งเทียนที่สอง (2nd Candlestick): แท่งเทียนแบบ bullish คือแท่งเทียนที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนนี้มีสีสว่าง (สีขาวหรือสีเขียว ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแต่ละระบบ) และราคาปิดสูงขึ้นจากแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่สาม (3rd Candlestick): แท่งเทียนแบบ bearish คล้ายกับแท่งเทียนแรก แต่ราคาปิดของแท่งเทียนนี้ต้องอยู่ใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก
 2. Bearish Stick Sandwich
  • แท่งเทียนแรก (1st Candlestick): แท่งเทียนแบบ bullish คือแท่งเทียนที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนนี้เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น
  • แท่งเทียนที่สอง (2nd Candlestick): แท่งเทียนแบบ bearish คือแท่งเทียนที่ราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิด แท่งเทียนนี้มีสีเข้ม และราคาปิดต่ำลงจากแท่งเทียนแรก
  • แท่งเทียนที่สาม (3rd Candlestick): แท่งเทียนแบบ bullish คล้ายกับแท่งเทียนแรก แต่ราคาปิดของแท่งเทียนนี้ต้องอยู่ใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก

หลักการของ “Stick Sandwich” นั้นคือ แท่งเทียนที่สอง “คั่น” ระหว่างแท่งเทียนแรกและที่สาม ซึ่งราคาปิดของแท่งเทียนที่สามอยู่ใกล้เคียงกับแท่งเทียนแรก สะท้อนถึงการยืนยันแนวโน้มที่ทำให้มีรูปแบบนี้เกิดขึ้น.

ประวัติ Stick Sandwich

“Stick Sandwich” เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese candlestick patterns) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงการการลงทุนและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมานาน ซึ่งส่วนใหญ่ของรูปแบบแท่งเทียนได้มาจากญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยที่เครื่องมือและเทคนิคนี้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ราคาข้าวในศตวรรษที่ 17

ที่มาของ Stick Sandwich

รูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในสมัยที่เกิดการค้าข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของญี่ปุ่นในขณะนั้น ตลาดข้าวในญี่ปุ่นทำให้ผู้ค้าและนักลงทุนมีความต้องการในเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ราคา และจากนั้นแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและถูกใช้งานในแวดวงการลงทุนในโลกตะวันตกด้วย

ความสำคัญของ Stick Sandwich

 1. ยืนยันแนวโน้ม: Stick Sandwich เป็นรูปแบบที่ยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ด้วยการแสดงให้เห็นว่าราคายังคงไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเดิม
 2. การระบุจุดกลับตัว: ในบางกรณี Stick Sandwich สามารถแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเดิมอาจจะจบลงและกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง
 3. การใช้เป็นเครื่องมือยืนยัน: หลายครั้งที่ Stick Sandwich ถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้มหรือสัญญาณทางการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดที่มีประสิทธิภาพ 100% ดังนั้นการใช้ Stick Sandwich ควรร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และทฤษฎีการลงทุนเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น

การใช้ Stick Sandwich วิเคราะห์พฤติกรรมราคา

การใช้ “Stick Sandwich” ในการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาในตลาด Forex สามารถทำได้ดังนี้:

 1. การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม:
  • Bullish Stick Sandwich: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฎในแนวโน้มลง, มันเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มของการกลับตัวขึ้น. แท่งเทียนแรกเป็นแท่งแบบ bearish (ลดลง), แท่งเทียนที่สองเป็นแท่ง bullish (เพิ่มขึ้น) และแท่งเทียนที่สามเป็นแท่ง bearish ที่ปิดในตำแหน่งเดียวกับแท่งเทียนแรก.
  • Bearish Stick Sandwich: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฎในแนวโน้มขึ้น, มันเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มของการกลับตัวลง. การประกอบของแท่งเทียนจะตรงข้ามกับ Bullish Stick Sandwich.
 2. ยืนยันแนวโน้มกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ: การใช้ Stick Sandwich ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบวิเคราะห์ที่ครบถ้วน การรวมมือกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, MACD จะเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์แนวโน้ม.
 3. จุดเข้า (Entry Point) และจุดออก (Exit Point):
  • หากรูปแบบ Bullish Stick Sandwich ปรากฎ, นักลงทุนหรือเทรดเดอร์อาจพิจารณาการซื้อหลังจากรูปแบบนี้ถูกยืนยัน.
  • หากรูปแบบ Bearish Stick Sandwich ปรากฎ, จะเป็นเวลาที่ดีในการขายหรือเปิดตำแหน่ง short.
 4. การวาง Stop-Loss: เมื่อตัดสินใจเข้าตำแหน่งทางการลงทุนตามรูปแบบ Stick Sandwich, การวางระดับ stop-loss เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อจำกัดความเสียหายหากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้าม.
 5. ความผันผวนของราคา: ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น, หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฎในช่วงที่มีข่าวสารสำคัญหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ, ควรให้ความระมัดระวังเพิ่มเติมในการตัดสินใจ.

สรุป, รูปแบบ Stick Sandwich เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาด Forex แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ.

การใช้ Stick Sandwich ร่วมกับ MA

การใช้ “Stick Sandwich” ร่วมกับ “Moving Average (MA)” ในการวิเคราะห์ตลาด Forex สามารถทำได้ดังนี้:

 1. Stick Sandwich ปรากฏเหนือ MA:
  • Bullish Stick Sandwich: หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฎเหนือ MA และ MA แสดงแนวโน้มขึ้น, นี่ถือเป็นสัญญาณของการซื้อที่แข็งแกร่ง. สัญญาณนี้ยืนยันว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง.
  • Bearish Stick Sandwich: หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฏเหนือ MA แต่ MA แสดงแนวโน้มลง, นี่จะเป็นสัญญาณของการขายหรือการเตรียมตัวสำหรับการกลับตัวของราคา.
 2. Stick Sandwich ปรากฏต่ำกว่า MA:
  • Bullish Stick Sandwich: หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฎต่ำกว่า MA แต่ MA ยังแสดงแนวโน้มขาลง, ควรระวังสัญญาณนี้ เนื่องจากมันอาจเป็นเพียงการแกว่งระยะสั้น แต่หาก MA เริ่มแสดงแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น.
  • Bearish Stick Sandwich: หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฏต่ำกว่า MA และ MA แสดงแนวโน้มลง, นี่เป็นสัญญาณของการขายที่แข็งแกร่ง.
 3. Stick Sandwich ร่วมกับ MA ที่มีระยะเวลาต่างกัน: การใช้ MA ที่มีระยะเวลาต่างกัน (เช่น MA 50 วัน และ MA 200 วัน) สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาและแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว.
 4. การยืนยันสัญญาณ: หากรูปแบบ Stick Sandwich ปรากฏและ MA ยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้น, โอกาสที่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น.

การใช้ Stick Sandwich ร่วมกับ MA ช่วยให้นักลงทุนมีการตัดสินใจที่มีความแม่นยำมากขึ้น แต่ก็ควรระวังการเกิดสัญญาณเท็จและควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มควา