Three Identical Crows คืออะไร รูปแบบ Candlestick Pattern การวิเคราะห์

Identical Three Crows คืออะไร

Identical Three Crows คือรูปแบบแท่งเทียนในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนในตลาด รูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบรูปแบบแท่งเทียนที่ถูกพบและใช้ในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาด รูปแบบ Identical Three Crows ประกอบด้วยแท่งเทียนทั้งหมด 3 แท่งเทียนและมีลักษณะเฉพาะคือ:

Identical Three Crows คืออะไร
Identical Three Crows คืออะไร
 1. แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนติดกันขาขึ้น (upward).
 2. แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนกลางทางที่มีรูปแบบ (doji) หรือแท่งเทียนที่เปิดและปิดอยู่ในระดับเดียวกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันมาก.
 3. แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนขาลง (downward) และปิดต่ำกว่าแท่งเทียนที่สอง.

รูปแบบ Identical Three Crows ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงการเกิดเทรนด์ขาขึ้นแล้วเกิดการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงในตลาด อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบนี้ควรมีการพิจารณาร่วมกับสิ่งอื่น ๆ และต้องคำนึงถึงเชิงอรรถประสงค์ของรูปแบบที่สาม เนื่องจากมีความสำคัญในบริบทของตลาดที่แน่นอน และไม่ควรใช้ในการตัดสินใจเทรดเดี่ยวตามรัฐสภาวะเดี่ยว.

สถิติการเกิด Identical Three Crows

สถิติของรูปแบบ Identical Three Crows ที่คำนวณโดยซอฟต์แวร์ CandleScanner:

 • ชื่อรูปแบบ: Identical Three Crows
 • ช่วงวันที่: 7/1/1995 – 6/30/2015
 • ช่วงเวลา: เทียนรายวัน
 • จำนวนแท่งเทียนทั้งหมด: 2,236,421
 • จำนวนครั้งที่ปรากฏ (Identical Three Crows): 46
 • จำนวนครั้งที่ปรากฏ (รูปแบบเทียนทั้งหมด): 638,570
 • % ของครั้งที่ปรากฏ (Identical Three Crows): 0.01%
 • ความถี่เฉลี่ย: 48,617.8

รูปแบบ Identical Three Crows

รูปแบบ Identical Three Crows เป็นรูปแบบของเทียนที่มีสามเส้นและบ่งบอกแนวโน้มกลับตัวทางเชิงลบหลังจากมีแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนหน้านั้น รูปแบบนี้ประกอบด้วยเทียนสามเส้นที่มีลำตัวสีดำทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. เทียนแรก: เทียนนี้จะปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น และมีลำตัวสีดำ
 2. เทียนที่สอง: ลำตัวสีดำ และราคาเปิดของเทียนนี้จะอยู่ใกล้หรือตรงกับราคาปิดของเทียนแรก
 3. เทียนที่สาม: เช่นเดียวกับเทียนที่สอง ลำตัวสีดำ และราคาเปิดจะอยู่ใกล้หรือตรงกับราคาปิดของเทียนที่สอง

รูปแบบนี้บ่งบอกถึงความลัดลาดหรือความไม่มั่นใจของผู้ที่ Buy ต่อเนื่องมาจากแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อมีการแสดงออกเป็นเทียนสามเส้นที่ลำตัวสีดำแบบนี้ มักบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะจบลงและเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลง

การปรากฏของรูปแบบ Identical Three Crows บนแผนภูมิเทียนหมายความว่าผู้ที่ Buy เริ่มสูญเสียแรงจูงใจในการซื้อต่อ ซึ่งส่งผลให้ราคาเริ่มตกลง และผู้ที่ Sell เริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น

หากเทรดเดอร์พบเห็นรูปแบบนี้บนแผนภูมิเทียน ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวังและพิจารณาแนวโน้มต่อไป โดยรูปแบบ Identical Three Crows อาจจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มเสื่อมแรงและมีโอกาสที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาลง

Identical Three Crows ประวัติ

รูปแบบ “Identical Three Crows” มีที่มาจากวิธีการวิเคราะห์แผนภูมิเทียนของญี่ปุ่น หรือ “Japanese Candlestick Charting” ซึ่งคือวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีอายุครบหลายร้อยปี และมีการนำมาใช้โดยนักลงทุนต่างประเทศเมื่อปลายศตวรรษที่ 20

วิธีการวิเคราะห์แผนภูมิเทียนของญี่ปุ่นเริ่มมีการพัฒนาในศตวรรษที่ 18 โดยนักซื้อขายข้าวที่ชื่อ “Munehisa Homma” ซึ่งเขามีความสามารถในการพยากรณ์ราคาข้าวด้วยความแม่นยำที่สูง โดยเน้นบนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความต้องการของตลาด

จากประสบการณ์ที่ได้รับ นักลงทุนญี่ปุ่นได้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิเทียนในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น และ “Identical Three Crows” ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงความลัดลาดหรือความไม่มั่นใจของผู้ซื้อหลังจากแนวโน้มขาขึ้น

การแพร่กระจายของวิธีการวิเคราะห์นี้ไปยังตลาดทั่วโลกเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Steve Nison นำเสนอในฐานะเทคนิคใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ตลาด และเขาก็เป็นผู้เผยแพร่ความรู้นี้ในตลาดสหรัฐ ทำให้แผนภูมิเทียนญี่ปุ่นได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

“Identical Three Crows” จึงเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิควิเคราะห์แผนภูมิเทียนที่ได้รับการรับรู้และนำมาใช้งานในตลาดหุ้นและตลาดทุนต่างๆ ทั่วโลก.

ข้อดีและข้อเสีย Identical Three Crows

รูปแบบ “Identical Three Crows” ในการวิเคราะห์แผนภูมิเทียนเป็นหนึ่งในรูปแบบที่นักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ แต่เช่นเดียวกับรูปแบบอื่น ๆ รูปแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรคำนึงถึง:

ข้อดี

 1. ชัดเจนและง่ายต่อการรับรู้: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏบนแผนภูมิ เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน คือ เทียนสามเส้นสีดำที่มีการเปิดราคาใกล้เคียงราคาปิดของเทียนก่อนหน้า จึงทำให้นักลงทุนสามารถรับรู้และตีความได้ง่าย
 2. สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม: เมื่อปรากฏรูปแบบนี้ในสภาพแนวโน้มขาขึ้น มักแสดงถึงความไม่มั่นใจของผู้ซื้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณแนวโน้มที่กำลังจะกลับตัว
 3. ประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาด: ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, สกุลเงิน, สินค้า, หรือตลาดอื่น ๆ รูปแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

ข้อเสีย

 1. ความถูกต้องไม่สูง: แม้ว่ารูปแบบนี้จะช่วยในการวินิจฉัยแนวโน้ม แต่ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% ซึ่งมีโอกาสที่รูปแบบจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของตลาด
 2. ต้องร่วมกับเครื่องมืออื่น: เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ นักลงทุนควรร่วมใช้งานรูปแบบนี้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ
 3. ความเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว: การปรากฏของรูปแบบ “Identical Three Crows” ในตลาดไม่บ่อย ทำให้โอกาสในการใช้รูปแบบนี้เพื่อตัดสินใจลดลง
 4. อาจผิดพลาดเนื่องจากการซื้อขายแบบอิโมชัน: หากนักลงทุนเชื่อมั่นในรูปแบบนี้เกินไป อาจทำให้ตัดสินใจซื้อขายโดยพึ่งพาอิโมชัน ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

การวิเคราะห์ Identical Three Crows ในการเทรด Forex

การวิเคราะห์แผนภูมิเทียนญี่ปุ่น (Japanese Candlestick) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการเทรด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความตื่นตัวและแปรปรวนอย่างรวดเร็ว รูปแบบ “Identical Three Crows” ก็ไม่เป็นข้อยกเว้น การที่นักเทรดได้รับรู้ถึงสัญญาณทางเทคนิคจากรูปแบบนี้ อาจช่วยในการตัดสินใจในการเทรด Forex ดังนี้:

1. การยืนยันแนวโน้ม: เมื่อนักเทรดเห็นรูปแบบ “Identical Three Crows” ต่อจากแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณนี้อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่กำลังจะกลับตัว และเป็นเวลาที่จะรับประโยชน์จากการขายสัญญาณ

2. การระบุจุดเข้า (Entry Point): เมื่อนักเทรดเห็นรูปแบบนี้ จุดเปิดสัญญาณขายอาจจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเทียนแบบ “Identical Three Crows” สมบูรณ์ หรือรอดูในช่วงเวลาถัดไปเพื่อยืนยันว่าราคายังคงดำเนินไปในทิศทางขาลง

3. การตั้งจุด Stop Loss: เพื่อจำกัดความเสียหายจากการเทรดที่ไม่ตรงกับทิศทางที่คาดหวัง จุด Stop Loss สามารถตั้งไว้เหนือจุดสูงสุดของเทียนในรูปแบบ “Identical Three Crows”

4. การร่วมมือกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น: เพื่อเพิ่มความแม่นยำและยืนยันสัญญาณ นักเทรดควรร่วมใช้ “Identical Three Crows” กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, MACD หรือ Fibonacci retracements

ข้อควรระวัง: การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การพึ่งพาเฉพาะรูปแบบเทียนเดียวๆ อาจไม่เพียงพอ นักเทรดควรมีการวิเคราะห์จากหลายๆ มุมมอง และใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมตลาด

สรุปแล้ว “Identical Three Crows” เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาด Forex แต่นักเทรดควรใช้มันร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง.

การใช้งาน Identical Three Crows ร่วมกับ MA

การรวมการใช้งานรูปแบบเทียน “Identical Three Crows” ร่วมกับ Moving Average (MA) เป็นวิธีการที่เรียบง่ายและได้ผลในการเทรด Forex หรือตลาดอื่น ๆ ได้ ลองดูวิธีการดังต่อไปนี้:

1. Identical Three Crows ในสภาวะตลาดขาขึ้น: เมื่อรูปแบบ “Identical Three Crows” ปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและราคาปิดของเทียนสุดท้ายอยู่ด้านล่างของ MA, นี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มแบบเชิงร้าย (bearish reversal). ดังนั้น ควรพิจารณาการขาย (Sell).

2. Identical Three Crows ในสภาวะตลาดขาลง: ถึงแม้ว่า “Identical Three Crows” จะเป็นรูปแบบเชิงร้าย แต่หากมันปรากฏขึ้นในตลาดขาลงและราคายังคงอยู่ด้านล่างของ MA, สัญญาณนี้อาจแสดงว่าแนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่อง แต่นักเทรดควรระมัดระวังก่อนตัดสินใจขายเพิ่มเติม.

3. MA ที่เปลี่ยนทิศทาง: หาก MA ตัดผ่านราคาในทิศทางลงและ “Identical Three Crows” ปรากฏขึ้น นี่เป็นสัญญาณแน่นอนของการเปลี่ยนแนวโน้มเชิงร้าย นักเทรดควรพิจารณาการขาย.

4. MA แบบต่าง ๆ: นักเทรดสามารถใช้ MA หลาย ๆ ระยะเวลาเพื่อยืนยันแนวโน้ม เช่น ใช้ MA ระยะสั้น (เช่น 20 วัน) ร่วมกับ MA ระยะยาว (เช่น 50 วัน). เมื่อ MA ระยะสั้นตัดผ่าน MA ระยะยาวในทิศทางลง และ “Identical Three Crows” ปรากฏขึ้น นี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มแบบเชิงร้ายที่รุนแรงเพิ่มขึ้น.

มื่อรวมการวิเคราะห์รูปแบบเทียน “Identical Three Crows” ร่วมกับ MA, นักเทรดควรขาย (Sell) เมื่อ:

 • Identical Three Crows ปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและราคาปิดของเทียนสุดท้ายอยู่ด้านล่างของ MA.
 • MA ตัดผ่านราคาในทิศทางลงและ “Identical Three Crows” ปรากฏขึ้น.
 • MA ระยะสั้นตัดผ่าน MA ระยะยาวในทิศทางลงและ “Identical Three Crows” ปรากฏขึ้น.

นอกเหนือจากนี้, การเทรดโดยอาศัยเฉพาะสัญญาณเทคนิคเดียวอาจไม่ปลอดภัย ดังนั้น ควรรวมมือกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี.