Upside Gap Three Methods คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่น่าสนใจสำหรับการเทรด

Upside Gap Three Methods คืออะไร

“Upside Gap Three Methods” เป็นรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดทุน รูปแบบนี้มักปรากฏในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) และใช้เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นนั้นเอง

Upside Gap Three Methods คืออะไร
Upside Gap Three Methods คืออะไร

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

รูปแบบ “Upside Gap Three Methods” ประกอบด้วยแท่งเทียนทั้งหมด 5 แท่ง และมีลักษณะพิเศษดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก (First Candle):
  • แท่งเทียนแรกมีลักษณะเป็นแท่งเทียนที่ยาวและสีขาว (หรือสีเขียว) ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในตลาดทุน.
  • แท่งเทียนแรกแสดงถึงความเข้าใจของผู้ซื้อในสถานการณ์แนวโน้มขาขึ้น.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Second Candle):
  • แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่มี “ช่องว่าง” (gap) หรือช่องว่างขึ้นมาระหว่างราคาเปิดของแท่งเทียนแรกกับแท่งเทียนที่สอง.
  • ช่องว่างนี้แสดงถึงการเริ่มต้นของการขยับขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น.
 3. แท่งเทียนที่สาม (Third Candle):
  • แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่เริ่มเปิดที่ราคาต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนที่สอง (แต่ยังคงอยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สอง) และปิดที่ราคาสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนแรก.
  • แท่งเทียนที่สามแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อและการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น.
 4. แท่งเทียนที่สี่ (Fourth Candle):
  • แท่งเทียนที่สี่เป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่เปิดที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนที่สาม และปิดที่ราคาสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนที่สาม.
  • แท่งเทียนที่สี่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและช่วยให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำรายการซื้อ.
 5. แท่งเทียนที่ห้า (Fifth Candle):
  • แท่งเทียนที่ห้าเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่เปิดและปิดที่ราคาใกล้เคียงกัน และอยู่ภายในราคาของแท่งเทียนที่สี่.
  • แท่งเทียนที่ห้ายืนยันความเสถียรของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นอยู่.

การใช้งาน “Upside Gap Three Methods” ในการเทรดมักเป็นการดูสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในตลาด หากเห็นรูปแบบนี้ปรากฏในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นและราคากำลังเพิ่มขึ้น นักเทรดอาจพิจารณาทำรายการซื้อหรือเพิ่มตำแหน่งซื้อเพื่อเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น. แต่ควรระมัดระวังและใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่ต้องการในการเทรด.

ความเป็นมาของ Upside Gap Three Methods

“Upside Gap Three Methods” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีที่มาจากการวิเคราะห์แท่งเทียน (candlestick analysis) ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดทางเทคนิค รูปแบบนี้ไม่มีประวัติทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือมีผู้คิดค้นที่แน่นอน แต่มันถูกใช้และพูดถึงอย่างกว้างขวางในหลายที่โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคตลอดกว่าสามสิบปีที่ผ่านมา

การค้นพบและการพัฒนารูปแบบแท่งเทียนแบบต่าง ๆ มักเกิดขึ้นจากการศึกษาและการสังเกตในช่วงเวลาหลายปีของการเทรดตลาดทางการเงิน มีนักเทรดและนักวิเคราะห์ตลาดหลายคนที่ร่วมพัฒนาและแบ่งปันรูปแบบต่าง ๆ ที่พวกเขาค้นพบผ่านทางสื่อสารและการศึกษาการเทรดในตลาด ดังนั้น “Upside Gap Three Methods” อาจเป็นผลมาจากกระบวนการเช่นนี้โดยผู้ที่ใช้งานมันก็ร่วมสร้างรูปแบบและกลยุทธ์การเทรดให้กลายเป็นที่รู้จัก

การวิเคราะห์และการใช้งาน “Upside Gap Three Methods” ได้รับความนิยมในวงกว้างในวงการการเงินและการลงทุน และมีหลายทรัพย์สินทางการเงินที่ถูกวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล หรือตลาดอื่น ๆ การร่วมใช้รูปแบบนี้กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และตัวชี้วัดการเงินอื่น ๆ อาจช่วยให้นักเทรดตัดสินใจในการซื้อหรือขายในเวลาที่เหมาะสมในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ Upside Gap Three Methods

รูปแบบแท่งเทียน “Upside Gap Three Methods” เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดทุน โดยเฉพาะในรูปแบบการวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis) ซึ่งเน้นการติดตามแนวโน้มที่มีอยู่และการรับรู้สัญญาณเพื่อตัดสินใจทางการเทรด การวิเคราะห์รูปแบบ “Upside Gap Three Methods” นี้สามารถทำได้โดยง่ายและสามารถเข้าใจได้โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคดังนี้:

 1. ตรวจสอบแนวโน้มของตลาด: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด รูปแบบ “Upside Gap Three Methods” มักปรากฏในแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) ซึ่งคือเวลาที่ราคากำลังขึ้น.
 2. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกในรูปแบบนี้คือแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว) และมีลักษณะยาว แสดงถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น นี่เป็นส่วนที่สำคัญในการยืนยันแนวโน้ม.
 3. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนที่สองคือแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว) ที่มี “ช่องว่าง” (gap) หรือช่องว่างในการเปิดราคา ราคาเปิดของแท่งเทียนที่สองต้องอยู่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนแรก ช่องว่างนี้แสดงถึงการเริ่มต้นของการขยับขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น.
 4. แท่งเทียนที่สาม: แท่งเทียนที่สามเป็นแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว) ที่เปิดในช่วงราคาต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนที่สอง แต่ยังคงอยู่ภายในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สอง. แท่งเทียนที่สามยืนยันการขยับขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น.
 5. แท่งเทียนที่สี่: แท่งเทียนที่สี่เป็นแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว) ที่เริ่มเปิดในช่วงราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนที่สาม และปิดที่ราคาสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนที่สอง แท่งเทียนที่สี่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น.
 6. แท่งเทียนที่ห้า: แท่งเทียนที่ห้าเป็นแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว) ที่เปิดและปิดที่ราคาใกล้เคียงกัน และอยู่ภายในช่วงราคาของแท่งเทียนที่สี่. แท่งเทียนที่ห้ายืนยันความเสถียรของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้น.

การใช้งาน “Upside Gap Three Methods” คือเรื่องที่เป็นไปได้หลายวิธี หลักๆ คือการรับรู้สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นในตลาดและความมั่นใจในการทำรายการซื้อในเวลาที่เหมาะสม ควรระมัดระวังและใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่ต้องการในการเทรดและควรศึกษาและฝึกฝนอย่างดีก่อนการเทรดแบบจริงจากบัญชีสำหรับการเทรดแบบจริง

การใช้งาน Upside Gap Three Methods

ขั้นตอนการใช้งาน Upside Gap Three Methods

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์แนวโน้ม

ก่อนที่คุณจะใช้ Upside Gap Three Methods, คุณควรดูที่แนวโน้มทั่วไปของตลาด. ในกรณีนี้, มีแนวโน้มขาขึ้นที่แสดงในกราฟด้วยเส้นที่เชื่อมจุดสูงที่กัน

ขั้นตอนที่ 2: การพบ Upside Gap Three Methods

พบ Upside Gap Three Methods ในกราฟของคุณ รูปแบบนี้ประกอบด้วยสามแท่งเทียน โดยแท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวและยาว แท่งที่สองเป็นแท่งเทียนที่มีช่องว่างและเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียว และแท่งที่สามเป็นแท่งเทียนที่ปิดช่องว่างและเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: การยืนยันและการเปิดสัญญาณการเทรด

หลังจากที่คุณพบ Upside Gap Three Methods, รอให้แท่งเทียนที่สี่ปิดและยืนยันรูปแบบ. แท่งเทียนที่สี่ควรจะเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่ปิดในรูปแบบแท่งเทียนที่สาม (สีขาวหรือสีเขียว) และยังคงอยู่ในรูปแบบของแท่งเทียนที่สอง (สีขาวหรือสีเขียว) โดยที่ไม่มีการขึ้นหรือลงมาจากแท่งเทียนที่สอง

ขั้นตอนที่ 4: การจัดการความเสี่ยงและการรางวัล

หลังจากคุณได้รับสัญญาณการเทรด, คุณควรตั้งระดับ Stop-Loss เพื่อความปลอดภัยและเพื่อจำกัดความเสี่ยง และตั้งเป้าหมายราคา (Take-Profit) โดยอิงจากการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ หรือการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการใช้รูปแบบ Upside Gap Three Methods ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และตัวชี้วัดการเงินอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจของคุณในการเทรด

คำแนะนำ

การใช้ Upside Gap Three Methods ควรค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกทักษะเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการเทรด. คุณควรระวังการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงและควรใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเสมอ เพื่อเข้าใจการใช้งาน Upside Gap Three Methods ในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดหุ้นและตลาดการเงิน แนะนำให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนและพฤติกรรมของตลาดในบริบทที่แนะนำต่อไปนี้

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns): รูปแบบแท่งเทียนเป็นรูปแบบกราฟิกที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด. แท่งเทียนประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างราคาเปิด (Open), ราคาปิด (Close), ราคาสูงสุด (High), และราคาต่ำสุด (Low). รูปแบบแท่งเทียนแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาและมีหลายรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์เทคนิค.

การใช้ Upside Gap Three Methods ในการเทรด: Upside Gap Three Methods เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ประกอบด้วยสามแท่งเทียน โดยมักปรากฏในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น (uptrend). รูปแบบนี้มักถือเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้น โดยประกอบด้วยแท่งเทียนสีดำสองแท่งและแท่งเทียนสีขาวหนึ่งแท่ง.

ขั้นตอนการใช้งาน Upside Gap Three Methods

 1. แท่งเทียนแรก (First Bearish Candle): เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนสีดำที่ยาวมาก ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Second Bearish Candle with a Gap): แท่งเทียนสีดำต่อมาคือแท่งเทียนสีดำอีกหนึ่งแท่ง มีช่องว่าง (gap) ระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่งแรก ซึ่งส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความเข้มแข็ง.
 3. แท่งเทียนที่สาม (Third Bullish Candle that closes the gap): แท่งเทียนสีขาวที่ปิดในราคาที่อยู่ภายในราคาแท่งเทียนสีดำที่สอง โดยปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งแรกและแท่งที่สอง.

การตัดสินใจการเทรด: การตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับประสบการณ์และวิเคราะห์ของคุณ เมื่อมี Upside Gap Three Methods ปรากฏในช่วงแนวโน้มขาขึ้น มันอาจเป็นสัญญาณซื้อ แต่ควรใช้การวิเคราะห์เพิ่มเติมและเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อทำให้การตัดสินใจมีความมั่นคงมากขึ้น

ข้อดี Upside Gap Three Methods

Upside Gap Three Methods เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีข้อดีมากมายสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรดในตลาดทุน ดังนี้:

 1. สัญญาณแนวโน้มชัดเจน: “Upside Gap Three Methods” เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและง่ายต่อการระบุ มันมักปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและช่วยให้นักลงทุนรับรู้แนวโน้มขาขึ้นได้อย่างชัดเจน.
 2. การยืนยันแนวโน้ม: รูปแบบนี้ช่วยในการยืนยันแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น โดยมีแท่งเทียนที่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและมุ่งหน้าสู่การเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป.
 3. ส่งสัญญาณการเทรด: เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏ มันส่งสัญญาณการเทรดที่ชัดเจน โดยมักเป็นสัญญาณการซื้อหลักๆ และนักลงทุนสามารถใช้สัญญาณนี้ในการตัดสินใจทางการเงิน.
 4. ความน่าเชื่อถือ: เนื่องจากรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ไม่พบบ่อย ความน่าเชื่อถือในการทำนายของมันสูง นักลงทุนสามารถมั่นใจในการตัดสินใจการเทรดที่มีความมั่นคง.
 5. การจัดการความเสี่ยง: นักลงทุนสามารถใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด.
 6. ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ: รูปแบบนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเทคนิคและการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเสริมความแม่นยำในการตัดสินใจการเทรด.
 7. เหมาะสำหรับนักเทรดทุกระดับ: ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือมืออาชีพ รูปแบบนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในระดับทุกความเชี่ยวชาญ.

ดังนั้น “Upside Gap Three Methods” เป็นรูปแบบที่มีข้อดีหลายประการและน่าสนใจสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ต้องการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรดในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

การใช้ Upside Gap Three Methods ในการวิเคราะห์และเปิดสัญญาณการเทรดเป็นเรื่องที่ควรระวังและตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้:

 1. ยืนยันอย่างถูกต้อง: อย่าเร่งรัดในการเปิดสัญญาณการเทรดหลังจากพบ Upside Gap Three Methods โดยรอให้แท่งเทียนที่สี่ปิดเพื่อยืนยันรูปแบบ. การยืนยันถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยง.
 2. ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง: ตั้งระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในการเทรด. อย่าให้กำไรหายไปหรือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพ้อเจ้อเมื่อเทรด.
 3. คำนึงถึงแนวต้านและระดับสนับสนุน: พิจารณาการใช้ Upside Gap Three Methods ร่วมกับการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านอื่น ๆ ในกราฟ เพื่อให้สัญญาณการเทรดของคุณมีความเที่ยงตรงมากขึ้น.
 4. ความเข้าใจตลาด: อย่าเพียงแต่พึงพากับรูปแบบ Upside Gap Three Methods โดยเด็ดขาด แต่ควรเข้าใจบริบทของตลาดโดยรวมและคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น.
 5. การศึกษาและการปรับปรุง: การศึกษาและการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้การใช้ Upside Gap Three Methods อย่างเหมาะสม. อย่าลืมทำความเข้าใจกับการตลาดและพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ.
 6. ไม่มีสิ่งใดเสมอ: ระวังที่จะไม่ให้การวิเคราะห์ของคุณเป็นทางไปยังฝ่ายลบ. บางครั้งราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ Upside Gap Three Methods.
 7. การใช้งานร่วมกับเครื่องมือและวิเคราะห์อื่น ๆ: รูปแบบนี้อาจใช้งานได้ดีเมื่อร่วมกับเครื่องมือและวิเคราะห์เช่น เทคนิคอื่น ๆ, ตัวชี้วัด, หรือการวิเคราะห์ข่าวสารเศรษฐกิจ.

การใช้ Upside Gap Three Methods ในการเทรดต้องการความระมัดระวังและความเข้าใจและความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่ควรเพิ่งเชื่อถือรูปแบบนี้อย่างเด็ดขาดและควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ.