Bearish Engulfing คืออะไร รูปแบบ Price Pattern ของกราฟและการวิเคราะห์ทิศทางราคา

Bearish Engulfing คืออะไร รูปแบบ Price Pattern ของกราฟและการวิเคราะห์ทิศทางราคา
Bearish Engulfing คืออะไร รูปแบบ Price Pattern ของกราฟและการวิเคราะห์ทิศทางราคา

Bearish Engulfing คืออะไร

รูปแบบ Bearish Engulfing คือรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นหรือตลาดทางการเงินที่แสดงถึงความเสี่ยงของการลดลงในราคาของสินทรัพย์ รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนลบ (Bearish candle) ที่อยู่ถัดจากแท่งเทียนบวก (Bullish candle) มีขนาด (body) ใหญ่กว่าแท่งเทียนบวกและครอบคลุม (engulf) แท่งเทียนบวกทั้งหมด คือราคาเริ่มต้นของแท่งเทียนลบต้องอยู่ข้างบนของแท่งเทียนบวกและราคาปิดของแท่งเทียนลบต้องอยู่ข้างล่างของแท่งเทียนบวก รูปแบบนี้ถือเป็นสัญญาณของการขาดทุนและอาจบ่งบอกถึงการลงทุนที่ราคาอาจลดลงในอนาคต

Bearish Engulfing ที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้มักเริ่มต้นที่ส่วนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนแรกมีแท่งสีเขียว(Bullish candle) ที่ถูกครอบงำแท่งเทียนสีแดง(Bearish candle) ที่มาที่หลัง แท่งเทียนสีแดงแสดงถึงจุดสูงสุดหรือการชะลอตัวของการเคลื่อนไหวของราคา และแท่งเทียนที่สองเคลื่อนลงต่ำลงเท่าใดแท่งเทียนแรก แนวโน้มก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้น การระบุแท่งเทียนที่สามในวันถัดไปสามารถเสริมความมั่นใจในสัญญาณ Bearish Engulfing ได้อีกเช่นกัน แท่งเทียนที่สามควรมี body ยาวขึ้นและมีแรงขายมากขึ้น เครื่องหมายว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้นและเกิดแรงลดลงในราคาของสินทรัพย์ Bearish Engulfing ถือเป็นสัญญาณแรกสำคัญของการลงทิ้งและบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการลดลงในราคาของสินทรัพย์

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Engulfing

การเกิด Bearish Engulfing Pattern บนกราฟแท่งเทียนบ่งบอกถึงความมั่นใจในการลดลงของราคาในอนาคตป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Engulfing Pattern มีลักษณะดังนี้

 1. แท่งเทียนแรก (Bullish Candle):
  • แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนบวก (bullish candle) ที่ราคาเริ่มต้น (open) อยู่ใกล้กับราคาปิด (close) และมีการเคลื่อนขึ้นในช่วงเวลาที่แท่งเทียนแรกแสดงข้อมูล.
  • แท่งเทียนแรกมักมีขนาดเล็ก แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นแต่ไม่มีการแกว่งราคามาก.
 2. แท่งเทียนที่สอง (Bearish Candle):
  • แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนลบ (bearish candle) ที่ราคาเริ่มต้น (open) อยู่ใกล้กับราคาปิด (close) และมีการเคลื่อนลงในช่วงเวลาที่แท่งเทียนที่สองแสดงข้อมูล.
  • แท่งเทียนที่สองมี body (ตัวแท่ง) ที่ยาวกว่าแท่งเทียนแรก และ body ของแท่งเทียนที่สองครอบคลุม body ของแท่งเทียนแรกเป็นส่วนใหญ่. นี่คือส่วนที่บ่งบอกถึง “การกลืนกิน” (engulfing) ของแท่งเทียนที่สอง แท่งเทียนลบครอบคลุมแท่งเทียนบวกแท่งแรกแทบทั้งหมด.

รวมกันแล้ว Bearish Engulfing Pattern นี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง โดยส่วน body ของแท่งเทียนที่สองเกือบครอบคลุมแท่งเทียนแรก และสร้างการกลืนกิน เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในการลดลงของราคาในอนาคต การเกิด Bearish Engulfing Pattern บนกราฟแท่งเทียนอาจเป็นสัญญาณให้นักลงทุนระมัดระวังและพิจารณาการตัดสินใจในการขายหรือรักษาตำแหน่งที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง.

การวิเคราะห์ Bearish Engulfing ทิศทางราคา

การวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern เน้นในทิศทางราคาที่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือการกำลังขาลงในตลาด การทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของ Bearish Engulfing เกี่ยวกับทิศทางราคามีขั้นตอนดังนี้

 1. การตรวจสอบแท่งเทียนแรก:ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนจะต้องตรวจสอบกราฟแท่งเทียนเพื่อหาแท่งเทียนแรกที่มีลักษณะของแท่งเทียนบวก (bullish candle) มักมีลักษณะเปิดราคา (open) ใกล้ราคาปิด (close) และมักมีขนาดเล็กหรือเทียบเท่ากับแท่งเทียนที่ก่อนหน้า โดยแท่งเทียนบวกแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มาก่อนหน้า และเป็นส่วนที่ต้องถูกกลืนกิน (engulf) โดยแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนลบ) ในขั้นตอนถัดไป.
 2. การตรวจสอบแท่งเทียนที่สอง:แท่งเทียนที่สองใน Bearish Engulfing Pattern เป็นแท่งเทียนลบ (bearish candle) ซึ่งมีลักษณะ body ยาวและครอบคลุมแท่งเทียนบวก (แท่งเทียนแรก) ที่มาก่อน ในขั้นตอนนี้นักลงทุนควรสังเกตส่วน body ของแท่งเทียนที่สองว่าครอบคลุมหรือกลืนกินแท่งเทียนบวกอย่างชัดเจน.
 3. การความแม่นยำของรูปแบบ:ความแม่นยำของ Bearish Engulfing Pattern นั้นสำคัญ ควรตรวจสอบขนาดและความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สอง โดย แท่งเทียนที่สองควรมี body ยาวกว่าแท่งเทียนแรกและครอบคลุมแท่งเทียนแรกเป็นส่วนใหญ่ ถ้า body ของแท่งเทียนที่สองไม่ครอบคลุมแท่งเทียนบวกเพียงพอ อาจไม่ถือว่าเป็น Bearish Engulfing Pattern.
 4. การวิเคราะห์แรงขาย:หลังจากการรับรู้รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนควรสังเกตแรงขายและการควบคุมของลักษณะราคาในแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนลบ) ซึ่งแรงขายที่แข็งแกร่งในแท่งเทียนที่สองแสดงถึงการขายที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการลดลงของราคา.
 5. การยืนยัน:การรอยืนยันจากแท่งเทียนที่สาม (หรือแท่งเทียนที่มาถัดไป) เป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern แท่งเทียนที่สามควรมี body ยาวขึ้นและมีแรงขายมากขึ้นเพื่อยืนยันสัญญาณ Bearish Engulfing โดยแท่งเทียนที่สามอาจมีการกระโดดในราคาและมีช่องว่าง (Gap) ระหว่างแท่งเทียนที่สองและแท่งเทียนที่สาม เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการลดลงของราคา.
 6. การตัดสินใจ:หลังจากการวิเคราะห์และการยืนยัน Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการขายหรือรักษาตำแหน่งที่มีอยู่.นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการใช้กลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสในการกำไร.

เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing

Bearish Engulfing Pattern เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนและสามารถใช้ในการตัดสินใจการลงทุนหรือการเปิดหรือปิดตำแหน่งในตลาดทางการเงิน เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing Pattern มีดังนี้

 1. แนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน: Bearish Engulfing Pattern มักเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากมีแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) อยู่มาก่อน ซึ่งแสดงว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นในระยะเวลาที่ก่อนหน้านั้น
 2. เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องกลืนกินแท่งก่อนหน้า: แท่งเทียนที่แสดงสัญญาณ Bearish Engulfing จะต้องมีเนื้อเทียน (body) ที่ยาวกว่าและครอบคลุมแท่งเทียนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า (แท่งเทียนบวก) โดยแท่งเทียนลบจะครอบคลุมหรือกลืนกินแท่งเทียนบวก
 3. ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง: Bearish Engulfing Pattern มักเกิดในระดับราคาที่เรียกว่า “แนวต้าน” ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีแรงขายมากและมีนักลงทุนที่ต้องการขายในระดับนั้น
 4. การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง: สำหรับความมั่นใจเพิ่มเติมในสัญญาณ Bearish Engulfing นักลงทุนบางคนอาจรอให้มีแท่งเทียนขาลงที่ยืนยันสัญญาณนี้อีกครั้ง โดยการยืนยันนั้นจะเกิดขึ้นหากมีแท่งเทียนที่เข้ามาแสดงความลดลงของราคาอย่างชัดเจนในวันถัดไป
 5. การยืนยันด้วยปริมาณ (Volume Confirmation): เพื่อเสริมความมั่นใจในสัญญาณ Bearish Engulfing บางครั้งนักลงทุนจะตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย (volume) ในวันที่แท่งเทียนแสดง Bearish Engulfing การเพิ่มปริมาณในวันที่แท่งเทียนลบแสดงว่ามีการขายมากขึ้นและแสดงถึงความเข้มแข็งของสัญญาณลดลง.
 6. ความห่างระหว่างระดับราคาเป้าหมาย: คำนึงถึงระดับราคาที่เป็นเป้าหมายสำหรับการลดลงจาก Bearish Engulfing Pattern นี้ เพื่อกำหนดระดับการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเป้าหมายกำไร.

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing

การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing Pattern ต้องคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและคำนึงถึงการใช้สัญญาณอื่น ๆ เพื่อเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุนของคุณในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing Pattern นั้นต้องมีความระมัดระวังและคำนึงถึงหลายปัจจัย ดังนี้:

 1. ไม่ควรเข้าทันที: เมื่อเราตรวจพบ Bearish Engulfing Pattern บนกราฟ ไม่ควรเร่งรีบเข้าสั่งออเดอร์ในทันที เนื่องจากแนวโน้มเดิมเป็นขาขึ้น การเร่งรีบเข้าทันทีอาจทำให้เกิดความสับสนและเสี่ยงต่อการสูญเสีย.
 2. ควรแน่ใจในแนวต้าน: ควรตรวจสอบว่าราคาที่เกิด Bearish Engulfing นั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งที่มีการสัมพันธ์กับการหลุดลงของราคา แนวต้านนี้เป็นจุดที่นักลงทุนมีนัมมีตรงทางขายและอาจกำหนดความสำคัญในการตัดสินใจ.
 3. การกำหนด Stop Loss: การกำหนดระดับหยุดขาดทุน (Stop Loss) มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัย สามารถจัดวาง Stop Loss ไว้บนแท่ง Bearish Engulfing หรือห่างไปจากแท่งนั้นไปประมาณ 10-15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียหากกราฟเลือนกลับไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์.
 4. การเข้าออเดอร์หลังการยืนยัน: เราควรรอจนกว่าแท่งเทียนถัดไปจะปิด (หรือเรียกว่า “แท่งยืนยัน”) เพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟมีแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลง การเข้าสั่งออเดอร์หลังแท่งยืนยันจะช่วยลดความเสี่ยง.
 5. การกำหนด Take Profit: ควรหาระดับราคาเป้าหมายในการกำหนดจุดที่คุณต้องการที่จะนำกำไรออกจากตลาด ระดับนี้สามารถค้นหาจากแนวรับหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการกำหนดเป้าหมายกำไรของคุณ.