Unique Three River Bottom คืออะไร รูปแบบ Candlestick Pattern สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

Unique Three River Bottom คืออะไร รูปแบบ Candlestick Pattern สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน
Unique Three River Bottom คืออะไร รูปแบบ Candlestick Pattern สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน

Unique Three River Bottom คืออะไร

กราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom เป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (candlestick chart pattern) ที่มักใช้ในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน รูปแบบนี้มีลักษณะเฉพาะโดยมีส่วนประกอบดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนสีดำ (candlestick) ที่มีตัวเทียน (real body) ขนาดใหญ่.
 2. Black Hammer: หลังจากแท่งเทียนสีดำมีแท่งเทียนเล็กที่มีลักษณะเรียกว่า “Black Hammer” ซึ่งเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีไส้เทียน (wick) หรือขาขึ้นที่ต่ำ อยู่ทางด้านล่างของตัวเทียนแรก แท่ง Black Hammer เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงการกลับราคาขึ้นของสินทรัพย์หลังจากการแกว่งตัวลง.
 3. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนสุดท้ายในรูปแบบนี้เป็นแท่งเทียนขนาดเล็ก ซึ่งมักเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียว และอยู่ทางด้านบนของ Black Hammer.

รูปแบบ Unique Three River Bottom มีลักษณะเด่นที่มุ่งเน้นการกลับราคาขึ้นหลังจากการแกว่งตัวลง โดย Black Hammer เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความกลับราคาขึ้นและแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่มาตามหลังแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่มีการเข้ามาและดึงราคาขึ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้รูปแบบ Unique Three River Bottom เพื่อระบุจุดที่เหมาะสำหรับการซื้อหรือเข้าสัญญาในตลาดทุน การสังเกตรูปแบบนี้อาจช่วยในการคาดเดาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom

รูปแบบ Unique Three River Bottom นี้ถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาจากการลดลงไปสู่การเพิ่มขึ้น และส่วนมากจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณซื้อ (buy signal) โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยอธิบายรูปแบบของ Unique Three River Bottom ในรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (candlestick pattern) ต่อไปนี้

 1. แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนแรกในรูปแบบ Unique Three River Bottom เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนสีดำ (black candle) ที่มีตัวเทียน (real body) ขนาดใหญ่. แท่งเทียนสีดำนี้บ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นของตลาดเนื่องจากราคาลดลง.นี่คือส่วนแรกของรูปแบบและมีลักษณะดังนี้
  • แท่งเทียนสีดำ: แท่งเทียนมีสีดำที่แสดงถึงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของราคาในวันนั้น.
  • ตัวเทียน (Real Body) ขนาดใหญ่: ตัวเทียนสีดำมี real body ที่ขนาดใหญ่มาก ซึ่งหมายถึงช่วงราคาระหว่างราคาเปิดและราคาปิดมีความต่างใหญ่ โดยราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด.

  แท่งเทียนแรกนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด และเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบ Unique Three River Bottom โดยแสดงถึงการขาดความเชื่อมั่นของตลาดเนื่องจากราคาลดลง. ต่อไปคือส่วนของ Black Hammer และแท่งเทียนที่สองในรูปแบบนี้ที่จะต่อเนื่องหลังแท่งเทียนแรกนี้

 2. Black Hammer: คือรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในกราฟแท่งเทียนที่มักใช้ในการวิเคราะห์และทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทุน รูปแบบ Black Hammer มีลักษณะเฉพาะคือแท่งเทียนสีดำที่มีลักษณะเป็นดังนี้:
  • แท่งเทียนสีดำ: Black Hammer เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนสีดำ (black candle) ที่มีตัวเทียน (real body) ขนาดใหญ่. แท่งเทียนสีดำนี้บ่งชี้ถึงการลดลงของราคาสินทรัพย์ในวันนั้น.
  • ไส้เทียนต่ำ: ส่วนสำคัญของ Black Hammer คือไส้เทียนที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียนนี้ ไส้เทียนนี้มักอยู่ที่ราคาต่ำสุดของวัน และมีความยาวเป็นสัดส่วนของตัวเทียนที่สูงขึ้น. ไส้เทียนต่ำนี้เล็กน้อยหรือไม่มีความยาวเลย.

  Black Hammer ถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาจากการขาดความเชื่อมั่นไปสู่การเพิ่มขึ้น และมักถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ (buy signal) โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ควรระมัดระวังและพิจารณาสัญญาณอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลในการตัดสินใจการลงทุน เพราะการวิเคราะห์แท่งเทียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแน่นอน

 3. แท่งเทียนที่สอง:แท่งเทียนที่สองในรูปแบบ Unique Three River Bottom มีลักษณะเป็นแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกับ “Doji” หรือแท่งเทียนที่ตัวเทียนเป็นเส้นตรงและมีความยาวเท่ากับศูนย์ (ตัวเทียนเปิดและปิดใกล้เคียงกัน) แท่งนี้ส่วนมากจะเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวและอยู่ทางด้านบนของ Black Hammer ที่ปรากฏหลังจากแท่งเทียนสีดำแรกและ Black Hammer.แท่งเทียนที่สองนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบ Unique Three River Bottom เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงการกลับราคาขึ้นหลังจากมีการแกว่งตัวลง แท่งเทียนที่สองเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่มีการเข้ามาและดึงราคาขึ้น การเปลี่ยนแปลงจากแท่งเทียนสีดำและ Black Hammer ไปสู่แท่งเทียนที่สองสีขาวหรือสีเขียวช่วยให้นักลงทุนเห็นการย้อนกลับในแนวโน้มราคา.

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินแนวโน้มของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน. ดังนั้น, ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบนี้อาจช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน. ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom

 1. ตรวจสอบรูปแบบ: ในขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ Unique Three River Bottom, คุณจะต้องระบุรูปแบบนี้ในกราฟแท่งเทียนของหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่คุณกำลังตรวจสอบ. รูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียนสีดำที่มีตัวเทียนขนาดใหญ่ (แท่งแรก) ตามด้วยแท่งเทียนสีดำเล็ก (Black Hammer) และแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่อยู่ด้านบนของ Black Hammer.
 2. ตรวจสอบแนวโน้ม: หลังจากรู้ว่ามีรูปแบบ Unique Three River Bottom ในกราฟแท่งเทียน, คุณควรพิจารณาแนวโน้มของราคาก่อนที่รูปแบบนี้จะเกิดขึ้น. หากมีการแกว่งตัวลง (downtrend) ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้และราคาติดอยู่ในสถานะตลาดตัวลง (bearish trend), Unique Three River Bottom อาจบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเป็นตลาดตัวขึ้น (bullish trend).
 3. ความยากจะในการแกว่งตัว: Black Hammer จะมีไส้เทียนที่ต่ำ และแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่มาตามหลังจะต้องอยู่ด้านบนของ Black Hammer โดยไม่ควรมีการข้ามไปข้ามมากับราคาขณะนี้. ความยากจะนี้สำคัญเนื่องจากมันบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ไม่ให้ราคาตกลงไปต่ำกว่าราคาเปิดของ Black Hammer.
 4. การยืนยัน: การยืนยันการกลับราคาขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่รูปแบบ Unique Three River Bottom ปรากฏขึ้น. นักลงทุนบางคนจะรอดูว่าแท่งเทียนที่มาตามหลัง Black Hammer จะปิดในแนวเข้าสัญญาซื้อ (bullish close) หรือในแนวข้างบนของ Black Hammer. การปิดในแนวเข้าสัญญาซื้อจะเป็นสัญญาณยืนยันว่าราคามีแนวโน้มขึ้น.
 5. การจัดการความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน. คุณควรระบุระดับการสั่งซื้อและการสั่งขายเพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออก. อย่าลืมใช้การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อปกป้องกำไรและลดความเสี่ยง.
 6. การติดตามและประเมิน: หลังจากที่คุณเข้าสั่งซื้อหรือสั่งขายตามรูปแบบ Unique Three River Bottom, คุณควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและประเมินผลและการสั่งซื้อของคุณตามเวลาเพื่อดูว่ารูปแบบนี้สามารถช่วยให้คุณทำกำไรหรือไม่.

Unique Three River Bottom ช่วยบอกอะไร

กราฟแท่งเทียน Unique Three River Bottom เป็นรูปแบบทางเทคนิคที่มักใช้ในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน การปรากฏรูปแบบนี้บนกราฟแท่งเทียนอาจมีความสำคัญตามต่อไปนี้:

 1. สัญญาณการกลับตัว: Unique Three River Bottom เป็นรูปแบบที่ส่งสัญญาณการกลับของราคาหลังจากมีการแกว่งตัวลง หรือตัวแทนการกลับจากตลาดตัวลง (bearish market) ไปสู่ตลาดตัวขึ้น (bullish market) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการซื้อ (buy signal) สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์นั้น.
 2. ความเชื่อมั่นของตลาด: การปรากฏแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวที่มาตามหลัง Black Hammer แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่มีการเข้ามาและดึงราคาขึ้น นี่อาจเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังรับมือกับความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาขึ้นต่อไป.
 3. การควบคุมความเสี่ยง: การใช้ Unique Three River Bottom ในการตัดสินใจการลงทุนควรร่วมกับการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ คุณควรระบุระดับการสั่งซื้อและการสั่งขาย รวมถึงการใช้การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อปกป้องกำไรและลดความเสี่ยง.
 4. การติดตามและประเมิน: หลังจากที่ทำการสั่งซื้อหรือสั่งขายตามรูปแบบ Unique Three River Bottom คุณควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและประเมินผลและการสั่งซื้อของคุณตามเวลาเพื่อดูว่ารูปแบบนี้สามารถช่วยให้คุณทำกำไรหรือไม่.
 5. ความแม่นยำของสัญญาณ: ควรจำไว้ว่าไม่มีรูปแบบกราฟใด ๆ ที่สามารถทำนายแน่นอนการเคลื่อนไหวของราคาได้ การวิเคราะห์เทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือในการประเมินความเป็นไปได้ ควรใช้รูปแบบนี้ร่วมกับข้อมูลและปัจจัยอื่น ๆ ในการตัดสินใจการลงทุน