Side-by-Side White Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ Forex เบื้องต้น

Side by Side White Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Side by Side White Lines
Side by Side White Lines คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน Side by Side White Lines

Side-by-Side White Lines คืออะไร

รูปแบบ Side-by-Side White Lines เป็นรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำนายทิศทางของราคาของหลักทรัพย์ในอนาคต โดย Bullish Side by Side White Lines” เกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงแท่งเทียนสองแท่งที่มีลักษณะดังนี้

 • แท่งเทียนแรกเป็นแท่งขาว (white candle) และมีลักษณะแท่งเทียนแบบกระแสขึ้น (upward trend) ในวันก่อนหน้า.
 • แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งขาวอีกครั้ง และเริ่มเปิดที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้านั้น.

Bullish Side by Side White Lines  ถือเป็นสัญญาณการแปรรูปของตลาดที่ชี้ให้เห็นโอกาสว่าราคาของหลักทรัพย์นั้นอาจจะยังคงขึ้นต่อไป ซึ่งอาจเป็นเวลาสั้นหรือยาวก็ได้ แต่มันไม่สามารถทำนายได้อย่างแน่นอนว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน การใช้รูปแบบของแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ การวิเคราะห์เพิ่มเติมและการใช้เทคนิคอื่น ๆ อาจจำเป็นเพื่อทำให้การตัดสินใจการลงทุนมีความถูกต้องมากขึ้น

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Side by Side White Lines

รูปแบบกราฟแท่งเทียน “Side by Side White Lines” เป็นรูปแบบที่มีสองแท่งเทียนขาว (white candle) ติดกัน โดยแท่งเทียนทั้งสองมีลักษณะเปิดหุ้นที่ราคาใกล้เคียงกันและปิดหุ้นที่ราคาเชิงบวก โดยไม่มีแท่งเทียนสีดำ (black candle) หรือแท่งเทียนอื่น ๆ ระหว่างทั้งสอง รูปแบบกราฟแท่งเทียน “Side by Side White Lines” มีลักษณะดังนี้:

 1. แท่งเทียนแรก: เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนสีขาว (white candle) ที่เปิดที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า. แท่งเทียนแรกนี้จะมีส่วนของกล่องเทียน (body) ที่ครอบเครื่องหมายเทียน (wick) ของแท่งเทียนก่อนหน้า.
 2. แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนที่สองก็เป็นแท่งสีขาว (white candle) และเริ่มต้นที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก. แท่งเทียนที่สองนี้จะมีส่วนของกล่องเทียน (body) ที่ครอบเครื่องหมายเทียน (wick) ของแท่งเทียนแรก.
 3. ราคาปิดของแท่งเทียนที่สองจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก ซึ่งเป็นสัญญาณ “Bullish” หรือสัญญาณการเติบโตขึ้นของราคา.
 4. แท่งเทียนทั้งสองอยู่ข้างๆ กันโดยมีระยะห่างน้อย แสดงถึงความมั่นคงและขอบเขตของการแพร่กระจายราคาในช่วงเวลานั้น.

การแสดงรูปแบบนี้บนกราฟแท่งเทียนชี้ว่ามีการค้าขายที่แข็งแกร่งในขณะที่ราคากำลังขึ้นต่อ โดยการเปิดแท่งเทียนที่สองใกล้เคียงราคาปิดของแท่งเทียนแรกแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายซื้อ รูปแบบนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณ “Bullish” ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไป แต่ยังคงต้องรับภาระความเสี่ยงในการตัดสินใจการลงทุนอื่น ๆ และคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตด้วย

การวิเคราะห์ Side by Side White Lines

การวิเคราะห์ “Side by Side White Lines” ในการซื้อขาย Forex เบื้องต้นนั้นเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการใช้รูปแบบของแท่งเทียนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและการเรียกคำตัดสินใจในการเข้าซื้อขาย ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ “Side by Side White Lines” ใน Forex อย่างละเอียดดังนี้

 1. ระบุช่วงเวลา (Timeframe):การเริ่มต้นคือการเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการศึกษาและวิเคราะห์กราฟ Forex ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลารายวัน (daily), ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง (4-hour), 1 ชั่วโมง (1-hour), หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ. ระบุช่วงเวลาจะช่วยให้คุณมีภาพรวมของแนวโน้มราคาในช่วงเวลาที่คุณสนใจ.
 2. ตรวจสอบแท่งเทียน (Candlestick Analysis):หลังจากเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณต้องตรวจสอบแท่งเทียนในกราฟ Forex ในช่วงเวลานั้น ค้นหา “Side by Side White Lines” โดยตรวจสอบว่ามีแท่งเทียนที่ตรงตามลักษณะของรูปแบบนี้หรือไม่.
 3. ประเมินสถานการณ์ (Assess the Situation):เมื่อคุณพบ “Side by Side White Lines” ในกราฟ Forex ของคุณ คุณควรทำการประเมินสถานการณ์โดยรวมของตลาด รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากแท่งเทียน “Side by Side White Lines” นั้น เช่น การตรวจสอบข่าวสารที่อาจมีผลต่อความเสี่ยงในตลาด.
 4. การตัดสินใจ (Make a Decision):“Side by Side White Lines” เป็นสัญญาณ “Bullish” แสดงถึงความเข้าขอบของการเติบโตขึ้นของราคา การตัดสินใจอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณพบสัญญาณนี้ คุณสามารถตัดสินใจเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือที่อื่น ๆ ตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ.
 5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):ควรมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดี เช่น การกำหนดระดับการหยุดขาดทุน (stop-loss) เพื่อระบุระดับราคาที่คุณยินยอมที่จะตัดทอนความขาดทุน และการกำหนดระดับการเข้าที่กำไร (take-profit) เพื่อระบุระดับราคาที่คุณต้องการกำไรและปิดการซื้อขาย.
 6. การติดตามและปรับปรุง (Monitoring and Adjusting):เมื่อคุณเปิดออร์เดอร์ คุณควรติดตามสถานการณ์ในตลาดอยู่เสมอ และพร้อมที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด.

Side by Side White Lines ช่วยบอกอะไร

รูปแบบ “Side by Side White Lines” เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาเพื่อส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รูปแบบนี้มีความหมายดังนี้:

 1. การตั้งราคาใหม่ที่คงที่: แท่งเทียนที่สองเริ่มต้นที่ราคาใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแรก เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักลงทุนมีความคาดหวังที่จะรักษาราคาในระดับเดิม แท่งเทียนที่สองแสดงถึงความมั่นคงและความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงราคา.
 2. Bullish Sentiment: การเปิดราคาที่ใกล้เคียงกันและการเพิ่มขึ้นของราคาของแท่งเทียนที่สองช่วยสร้างสัญญาณ “Bullish” หรือสัญญาณการเติบโตขึ้นของราคาในอนาคต. นักลงทุนอาจมองเห็นโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไปหรือมีแนวโน้มทางบวก.
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินและตลาด: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสมดุลระหว่างความสนใจขายและความสนใจซื้อในตลาด โดยมีการต่อรองราคาในระดับที่คงที่.
 4. ความไม่แน่นอน: การแสดงแท่งเทียนที่สองใกล้เคียงกันแต่ไม่จริงๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในราคาอาจบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในตลาด นักลงทุนควรระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต.

ข้อจำกัดของ Side by Side White Lines

“Side by Side White Lines” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อทำนายแนวโน้มราคา แม้จะมีความสมบูรณ์และมีประโยชน์ในบางกรณี แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ควรพิจารณา

 1. ไม่มีการรับรองความสำเร็จ 100%: การพบรูปแบบ “Side by Side White Lines” ในกราฟ Forex อาจเป็นสัญญาณ “Bullish” ที่ชี้ให้เห็นโอกาสของการเติบโตขึ้นของราคา แต่มันไม่ใช่การรับรองความสำเร็จ 100% การลงทุนในตลาดเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและควรใช้รูปแบบนี้เพียงเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้น.
 2. ต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ: การตัดสินใจในการซื้อขาย Forex ไม่ควรขึ้นอยู่กับรูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่น ข่าวสารเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ยงในตลาด, การวิเคราะห์เทคนิคเพิ่มเติม, และบ่อยครั้งควรรับความคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ.
 3. สภาวะตลาดและความเปลี่ยนแปลง: รูปแบบ “Side by Side White Lines” อาจมีความเหมาะสมในบางสภาวะของตลาดและไม่เหมาะสมในสภาวะอื่น ๆ การรับรู้แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อปรับการใช้รูปแบบนี้ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน.
 4. เวลาการสังเกต: การสังเกต “Side by Side White Lines” ในกราฟทันทีหลังจากเกิดอาจมีประโยชน์มากกว่าการรอหลายแท่งเทียน เนื่องจากสภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว.
 5. ไม่มีความสามารถในการทำนายเท่ากับการอ่านความเคลื่อนไหวของตลาด: รูปแบบ “Side by Side White Lines” สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่เริ่มเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำ การอ่านความเคลื่อนไหวและแนวโน้มราคาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตัดสินใจการซื้อขาย.