ข่าว Interest Rate IRR Decision คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร กระทบคู่ไหนบ้าง

ข่าว Interest Rate IRR Decision คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร
ข่าว Interest Rate IRR Decision คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร

ข่าว Interest Rate IRR Decision คืออะไร

ข่าว Interest Rate IRR Decision หมายถึงข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยภายในเส้นทางการลงทุน (Internal Rate of Return – IRR) หรือการตั้งอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของการลงทุนนั้น ๆ หรือต่อการเงินของรัฐหรือธนาคารกลาง เป็นต้น โดยอัตราดอกเบี้ยภายใน (IRR) เป็นอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยมองถึงผลตอบแทนที่ค่าเงินปัจจุบันและค่าเงินในอนาคตเท่ากัน การตัดสินใจเรื่อง IRR สามารถมีผลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในการกู้ยืมหรือลงทุนในโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ

ข่าวเรื่อง Interest Rate IRR Decision อาจเป็นการประกาศของธนาคารกลางหรือหน่วยงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือการตัดสินใจเรื่องนี้ที่มีผลต่อการเงินและการลงทุนในประเทศ หรืออาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการตั้งอัตราดอกเบี้ยในโครงการลงทุนในภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจหรือสถานการณ์การเงินของประเทศนั้น ๆ การตัดสินใจเรื่อง Interest Rate IRR Decision มีความสำคัญและมีผลกระทบมากในสาขาการเงินและการลงทุน.

Interest Rate IRR Decision สำคัญต่อ Forex อย่างไร

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยภายใน (Internal Rate of Return – IRR) สามารถมีผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) อย่างไรก็ได้ โดยเฉพาะถ้ามีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่อง IRR ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่ IRR Decision สามารถมีผลต่อ Forex:

 1. อัตราดอกเบี้ยและการซื้อขาย: การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยภายในโครงการหรือธุรกิจที่มีผลต่อ IRR อาจส่งผลต่อการลงทุนและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความนิยมของสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประเทศนั้นเข้มข้นขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขาย Forex.
 2. ความนิยมของสกุลเงิน: การตัดสินใจเรื่อง IRR ที่มีผลในการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนในประเทศอาจทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น หรือให้ความมั่นคงในการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้มข้นของสกุลเงินนั้นในตลาด Forex.
 3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยภายในหรือการลงทุนในโครงการที่สำคัญอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ และอาจทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจในประเทศนั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน.
 4. การแรงงานและการสั่งซื้อ: การเปลี่ยนแปลงในการลงทุนและการเงินในระดับโครงการอาจมีผลต่อการจ้างงานและการผลิตในประเทศนั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าและบริการระหว่างประเทศ และมีผลต่อค่าเงิน Forex.
 5. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: การตัดสินใจเรื่อง IRR ส่วนใหญ่จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในระดับประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจเป็นไปได้เพื่อรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจหรือเพื่อควบคุมการเงิน ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจถูกใช้เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสามารถมีผลต่อความเข้มข้นของสกุลเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถมีผลกระทบต่อการซื้อขาย Forex.
 6. ความเสี่ยงของเศรษฐกิจ: การตัดสินใจเรื่อง IRR สามารถส่งผลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในประเทศ โครงการหรือธุรกิจที่มีผลต่อ IRR มากไปจากการคาดการณ์อาจส่งผลต่อการขายสินค้าและบริการ การเข้มข้นของสกุลเงิน Forex สามารถถูกบังคับโดยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนั้น.

Interest Rate IRR Decision กระทบคู่เงินไหนบ้าง

Interest Rate IRR Decision สามารถมีผลต่อคู่เงินในตลาด Forex ทั้งคู่เงินของประเทศที่เกี่ยวข้องและคู่เงินอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กันในตลาด การเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคู่เงินในสถานการณ์ที่ Interest Rate IRR Decision มีการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยให้นักลงทุน Forex วางแผนและตัดสินใจในการซื้อขาย โดยมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่เงินต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. คู่เงินของประเทศที่เกี่ยวข้อง: การตัดสินใจเรื่อง IRR ของประเทศใด ๆ สามารถมีผลต่อคู่เงินของประเทศนั้น ๆ โดยตรง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยภายในมีผลต่อการลงทุนและการเงินของประเทศนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของสกุลเงิน.
 2. คู่เงินที่เชื่อมโยง: การตัดสินใจเรื่อง IRR ของประเทศหรือระบบการเงินบางแห่งสามารถมีผลต่อคู่เงินที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ในตลาด Forex โดยตรง นั่นคือคู่เงินที่มีสัมพันธ์กับสกุลเงินของประเทศหรือระบบการเงินนั้น ๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงในราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยน.
 3. คู่เงินทั่วไป: การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยภายในมีผลต่อความนิยมของสกุลเงินทั่วไปในตลาด Forex ตลาด Forex มักมีการซื้อขายอย่างหนีไม่พ้นคู่เงินหลัก ๆ เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ซึ่งสามารถมีผลต่อค่าเงินแลกเปลี่ยนของคู่เงินเหล่านี้.

การวิเคราะห์ Interest Rate IRR Decision

การวิเคราะห์ Interest Rate IRR Decision เป็นกระบวนการที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์การเงินใช้เพื่อทำความเข้าใจและประเมินผลกระทบของการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยภายใน (Internal Rate of Return – IRR) ต่อการเงินและการลงทุน ดังนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ Interest Rate IRR Decision:

 1. รวบรวมข้อมูล: ในขั้นตอนแรก, คุณควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ IRR โดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือลงทุนที่เกี่ยวข้อง, รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกตั้งตามโครงการ, รายได้ที่คาดการณ์, ค่าใช้จ่าย, และระยะเวลาของโครงการ.
 2. ประเมิน IRR: ใช้สูตรหรือเครื่องมือทางการเงินเพื่อประเมิน IRR ของโครงการหรือลงทุน ซึ่ง IRR คืออัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าเงินปัจจุบันของลงทุนเท่ากับศูนย์ การคำนวณ IRR รวมถึงระยะเวลาของการรับผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์.
 3. วิเคราะห์ผลตอบแทน: หลังจากได้ค่า IRR แล้ว, คุณควรวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดการณ์ในระยะเวลาต่าง ๆ โดยใช้อัตรา IRR เป็นหลัก โดยเชื่อมโยงกับรายได้, ค่าใช้จ่าย, และกำไรหรือขาดทุนที่คาดการณ์.
 4. คำนวณความเสี่ยง: การตัดสินใจเรื่อง IRR ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน, ความเสี่ยงทางสถานการณ์, และความเสี่ยงทางตลาด การคำนวณและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน.
 5. วิเคราะห์ผลกระทบ: ตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจเรื่อง IRR ต่อโครงการ, ธนาคาร, ระบบการเงิน, หรือเศรษฐกิจทั่วไป การวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจจะช่วยในการประมาณความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของผลการตัดสินใจ.
 6. การตัดสินใจ: จากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้, คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อหรือไม่ต่อโครงการหรือลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ IRR โดยพิจารณาผลกระทบทั้งด้านรายได้, ค่าใช้จ่าย, ความเสี่ยง, และความต้องการทางการเงิน.

สูตรและการคำนวณ IRR

สูตรการคำนวณ Internal Rate of Return (IRR) คือการหาค่าอัตราผลตอบแทนภายในที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของรายได้เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของรายจ่าย หรือคือหาค่า IRR ที่ทำให้ Net Present Value (NPV) เป็นศูนย์ (NPV = 0) ดังนี้

1.นิยามสมการ NPV

สูตรสมการ Net Present Value (NPV)
สูตรสมการ Net Present Value (NPV)

2.หาค่า IRR โดยการทดลอง

สามารถหาค่า IRR โดยการทดลองด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคำนวณ โดยปรับค่า IRR ขึ้นลงไปเรื่อย ๆ จนกว่า NPV จะเข้าใกล้ศูนย์ที่สุด หรือใช้การค้นหาค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่มีความเสี่ยง (ค่ามาตรฐาน) และไม่มีความเสี่ยง (0%) เพื่อหาค่า IRR ที่ถูกต้อง.

หมายเหตุ: การคำนวณ IRR ด้วยวิธีทดลองอาจจะทำได้ยากในกรณีที่มี Cash Flow ที่มีลักษณะทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เนื่องจากมีคำตอบหลายคำตอบ ในกรณีเช่นนี้ การใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคำนวณเป็นทางเลือกที่ดีมาก.

การเปรียบเทียบระหว่าง IRR และ NPV

การเปรียบเทียบระหว่าง Internal Rate of Return (IRR) และ Net Present Value (NPV) เป็นสองวิธีที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนหรือโครงการธุรกิจ โดยมีความแตกต่างในแนวทางการคำนวณและความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ ดังนี้:

 1. IRR (Internal Rate of Return):
  • IRR คืออัตราผลตอบแทนที่ทำให้ค่าปัจจุบันของรายได้และรายจ่ายเท่ากัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ IRR ที่ทำให้ NPV เป็นศูนย์ (NPV = 0).
  • IRR สามารถใช้เพื่อวัดความสมบูรณ์ของการลงทุน ค่า IRR ที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีความเสี่ยง (ค่ามาตรฐาน) แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่า.
  • ข้อดีของ IRR คือความเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจน และสามารถใช้ในการเปรียบเทียบโครงการที่มีอัตราการคืนทุนและความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อกันได้.
 2. NPV (Net Present Value):
  • NPV คือค่าปัจจุบันของรายได้ลบรายจ่ายของโครงการหรือลงทุน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด (อัตราอสังหาริมทรัพย์) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการในมูลค่าปัจจุบัน.
  • หาก NPV เป็นบวก แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่า หาก NPV เป็นลบ แสดงว่าโครงการไม่คุ้มค่า.
  • NPV สามารถใช้ในการเปรียบเทียบโครงการที่มีขนาดและรายได้-รายจ่ายที่แตกต่างกัน และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของโครงการ.

เปรียบเทียบระหว่าง IRR และ NPV:

 • IRR จะบอกถึงอัตราผลตอบแทนที่ทำให้ NPV เป็นศูนย์ สำหรับโครงการที่มีการคืนทุนสม่ำเสมอ (cash flows) คงที่ตลอดเวลา หาก IRR มากกว่าค่าอัตราดอกเบี้ยที่มีความเสี่ยง (ค่ามาตรฐาน) แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่า.
 • NPV บอกถึงมูลค่าสุทธิของโครงการในมูลค่าปัจจุบัน และสามารถให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ.
 • การใช้ NPV มักเหมาะสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนหรือโครงการที่มีรายได้และรายจ่ายที่ไม่คงที่ตลอดเวลา ในทางตรงข้าม IRR มักใช้สำหรับโครงการที่มีรายได้และรายจ่ายที่คงที่ตลอดเวลา.