ข่าว Capacity Utilisation คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร วิเคราะห์อย่างไร หาข้อมูลจากไหน

ข่าว Capacity Utilisation คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร วิเคราะห์อย่างไร
ข่าว Capacity Utilisation คืออะไร สำคัญต่อ Forex อย่างไร วิเคราะห์อย่างไร

ข่าว Capacity Utilisation คืออะไร

Capacity Utilisation  หมายถึง การวัดประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรผลิตที่องค์กรหรือบริษัทมีในการผลิตสินค้าหรือบริการตามความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีอยู่ โดยเปรียบเทียบกับความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริงขององค์กรหรือระบบ หรือกำลังผลิตสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสามารถนำมาคำนวณในรูปของร้อยละเพื่อแสดงสัดส่วนของความสามารถหรือกำลังผลิตที่ถูกใช้งานจริง เช่น หากองค์กรมีความสามารถในการผลิตสินค้า 100 หน่วยต่อเดือน และใช้งานจริงเพียง 80 หน่วยต่อเดือน ความสามารถหรือกำลังผลิตที่ถูกใช้งานจริงก็คือ 80% ของความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริง

Capacity Utilisation มีความสำคัญในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์กรและสามารถช่วยในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเพิ่ม Capacity Utilisation สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไร อย่างไรก็ตาม การใช้งานความสามารถหรือกำลังผลิตมากเกินไปอาจทำให้เกิดการเกิดสิ่งเสียดายและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การเครียดของเครื่องจักรหรือการทำงานเป็นล่วงเวลา ดังนั้น การจัดการ Capacity Utilisation เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรในระยะยาว

ข่าว Capacity Utilisationสำคัญต่อ Forex อย่างไร

Capacity Utilisation สามารถมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่อเนื่องหรือร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราของประเทศหรือภูมิภาคนั้น การใช้งานประสิทธิภาพของกำลังผลิตที่มีในประเทศหรือภูมิภาคสามารถส่งสัญญาณเกี่ยวกับความสมดุลในเศรษฐกิจ หาก Capacity Utilisation เพิ่มขึ้นหรือมีข้อมูลเป็นบวก, นั่นอาจถือว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตและมีความมั่นคง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินตราของประเทศเพิ่มขึ้น ข่าว Capacity Utilisation สามารถมีผลต่อตลาด Forex ในลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. สถานะเศรษฐกิจ: Capacity Utilisation เป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงสถานะเศรษฐกิจที่มีการใช้งานกำลังผลิตมากน้อยเพียงใด ถ้า Capacity Utilisation มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงขึ้น อาจแสดงถึงเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง ส่งผลให้ค่าเงินตราของประเทศนั้นเข้มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมักมองหาโอกาสการลงทุนในเศรษฐกิจที่เติบโต
 2. นโยบายสกุลเงิน: ข้อมูล Capacity Utilisation อาจมีผลต่อนโยบายสกุลเงินของประเทศ ถ้า Capacity Utilisation สูงและเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง ธนาคารกลางอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต การปรับอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประเทศนั้น
 3. ความผันผวน: การใช้งานประสิทธิภาพของกำลังผลิตที่มีค่า Capacity Utilisation ที่แปรปรวนสูงอาจทำให้ตลาด Forex มีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการแพร่กระจายมากขึ้นในระหว่างประเทศ
 4. นโยบายภาษีและการควบคุมทางการเงิน: ข้อมูล Capacity Utilisation อาจมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องนโยบายภาษีและการควบคุมทางการเงินของรัฐบาล เมื่อ Capacity Utilisation ต่ำลง, รัฐบาลอาจมีนโยบายการกระตุ้นเพื่อเพิ่มการใช้งานกำลังผลิต ซึ่งสามารถมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
 5. การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ: การเปรียบเทียบ Capacity Utilisation ระหว่างประเทศสามารถทำให้นักลงทุนและผู้ค้า Forex เห็นภาพรวมของการใช้งานกำลังผลิตในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคที่มีการใช้งานกำลังผลิตมากที่สุด

สูตรการคำนวณ Capacity Utilisation

สูตรการคำนวณ Capacity Utilisation (การใช้งานประสิทธิภาพของกำลังผลิต) ได้แสดงไว้ในคำตอบก่อนหน้านี้:

Capacity Utilisation (%) = (การใช้งานกำลังผลิตที่จริง / ความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริง) x 100%

ในสูตรนี้:

 • “การใช้งานกำลังผลิตที่จริง” คือ ปริมาณหรือจำนวนทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานจริงในระยะเวลาที่ระบุ (เช่น เดือนหรือปี) ซึ่งมักถูกวัดเป็นหน่วยสินค้าหรือบริการ
 • “ความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริง” คือ ปริมาณหรือจำนวนทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นได้ในระยะเวลาที่ระบุโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องใด ๆ

ตัวอย่างการคำนวณ

  1. ตัวอย่างการคำนวณในอุตสาหกรรมการผลิต:
   • สมมุติว่าโรงงานหนึ่งมีความสามารถในการผลิตเสื้อผ้า 1,000 ชิ้นต่อวัน
   • และในวันนั้นโรงงานผลิตเสื้อผ้าจริง 800 ชิ้น
   • เราสามารถคำนวณ Capacity Utilisation ได้: (800 / 1,000) x 100% = 80%

   ดังนั้น, Capacity Utilisation ในโรงงานนี้ในวันนั้นคือ 80%

  2. ตัวอย่างการคำนวณในภาครัฐ:
   • สมมุติว่าภาครัฐมีห้องพักคนไข้ 500 เตียง
   • และในวันนั้นมีคนไข้เข้าพักจริง 400 คน
   • เราสามารถคำนวณ Capacity Utilisation ได้: (400 / 500) x 100% = 80%

   ดังนั้น, Capacity Utilisation ของห้องพักคนไข้ในภาครัฐในวันนั้นคือ 80%

สูตรนี้ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณวัดสัดส่วนของการใช้งานกำลังผลิตที่จริงต่อความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริงในระยะเวลาที่ระบุ ในทุกกรณี Capacity Utilisation ที่คำนวณได้จะอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์สถานะและประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรผลิตได้ง่ายขึ้น

Capacity Utilisation วิเคราะห์อย่างไร

การวิเคราะห์ Capacity Utilisation มักเป็นกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานกำลังผลิตขององค์กรหรือเศรษฐกิจเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานะและประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรผลิต ดังนี้คือขั้นตอนที่มักถูกดำเนินการเมื่อต้องการวิเคราะห์ Capacity Utilisation:

 1. เก็บข้อมูล: การวิเคราะห์ Capacity Utilisation ต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกำลังผลิต นี่อาจเป็นข้อมูลจากองค์กรหรือภาครัฐที่รายงานการผลิตหรือการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ปริมาณการผลิต, จำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิต, หรือเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 2. คำนวณ Capacity Utilisation: หลังจากมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคำนวณ Capacity Utilisation โดยใช้สูตรต่อไปนี้:Capacity Utilisation (%) = (การใช้งานกำลังผลิตที่จริง / ความสามารถหรือกำลังผลิตที่มีจริง) x 100%ตัวเลข Capacity Utilisation ที่ได้จะแสดงสัดส่วนของความสามารถหรือกำลังผลิตที่ถูกใช้งานจริง
 3. การวิเคราะห์ผล: ความสัมพันธ์ระหว่าง Capacity Utilisation และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จะถูกวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก Capacity Utilisation สูงและเศรษฐกิจเติบโต, นักลงทุนอาจมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศนั้น หรือถ้า Capacity Utilisation ต่ำลง, รัฐบาลอาจต้องนำเสนอนโยบายเพิ่มการใช้งานกำลังผลิต
 4. การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม: การวิเคราะห์ Capacity Utilisation ยังสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพในการใช้งานกำลังผลิตในมุมมองที่กว้างขึ้น ซึ่งการเปรียบเทียบ Capacity Utilisation ระหว่างอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคต่าง ๆ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพในการใช้งานกำลังผลิตในทางกว้างขึ้น และเปรียบเทียบการใช้งานกำลังผลิตระหว่างองค์กรที่คู่แข่งกัน
 5. การสังเกตสถานการณ์: ข้อมูล Capacity Utilisation สามารถช่วยในการสังเกตสถานการณ์และแนวโน้มในอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ เช่น การตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมกำลังผลิตขาดแคลนหรือมีการเหลือขาดในการใช้งานกำลังผลิต นี่อาจเป็นสัญญาณสำคัญเมื่อต้องการใช้งานกำลังผลิตในระดับองค์กรหรือการวางแผนการลงทุนในตลาด

ข้อมูล Capacity Utilisation จากไหน

ข้อมูล Capacity Utilisation สามารถหาได้จากหลายแหล่งที่เป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะมีการรายงาน Capacity Utilisation ของประเทศหรือภูมิภาคผ่านหลายแหล่งต่าง ๆ ดังนี้:

 1. สถิติแห่งชาติ: สถิติแห่งชาติหรือหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสถิติมักมีข้อมูล Capacity Utilisation ของประเทศในรูปแบบรายงานหรือสถิติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของพวกเขา เช่น สถิติแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ หรือสถิติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of Economic Analysis – BEA) ในสหรัฐอเมริกา
 2. องค์การระหว่างประเทศ: องค์การระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมักมีรายงานและข้อมูล Capacity Utilisation สำหรับหลายประเทศ โดยพวกเขามักเผยแพร่ข้อมูลนี้ในรายงานและเอกสารการวิจัย
 3. ฐานข้อมูลออนไลน์: มีฐานข้อมูลออนไลน์หลายแห่งที่ให้ข้อมูล Capacity Utilisation ของหลายประเทศ ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงฟรีหรือต้องการสมัครสมาชิก
 4. รายงานและวารสารวิชาการ: วารสารวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการบางชนิดอาจมีการตีพิมพ์งานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ Capacity Utilisation และอาจเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้
 5. บริการข่าวและสื่อมวลชน: บริการข่าวการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงเว็บไซต์ข่าวทางธุรกิจออนไลน์มักจะรายงานข้อมูล Capacity Utilisation ของประเทศหรือภูมิภาค
 6. ข้อมูลจากหน่วยงานสากล: ข้อมูล Capacity Utilisation สามารถมาจากหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาทิ เอ็มเอ ครอป (M.E.A.) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO)
 7. World Bank: World Bankเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สำคัญที่มีรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของหลายประเทศ คุณสามารถค้นหาข้อมูล Capacity Utilisation ในรายงานของ World Bank เช่นรายงานเศรษฐกิจโลก (World Development Indicators) และรายงานอื่น ๆ
 8. Federal Reserve: Federal Reserve ในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลเศรษฐกิจและสถิติทางเศรษฐศาสตร์อย่างละเอียด อาจรวมถึงข้อมูล Capacity Utilisation และการใช้งานกำลังผลิต
 9. Bloomberg: เว็บไซต์ข่าวทางเศรษฐศาสตร์ Bloombergมักมีข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คุณสามารถค้นหา Capacity Utilisation หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
 10. Reuters: Reuters เป็นแหล่งข้อมูลข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจอีกที่คุณอาจพบข้อมูล Capacity Utilisation
 11. ForexFactory:เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในวงการการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Forex) และการซื้อขายสินค้าทางการเงิน (Financial Trading) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวที่ครอบคลุมทั่วถึงเกี่ยวกับตลาด Forex และสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาเงินตราต่าง ๆ รวมถึงมีคุณลักษณะสำหรับการวิเคราะห์เทคนิคและการติดตามข่าวสารต่าง ๆ