Piercing Line คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ราคา Forex

Piercing Line คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ราคา Forex
Piercing Line คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน สำหรับการวิเคราะห์ราคา Forex

Piercing Line คืออะไร

รูปแบบ Piercing Line เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นและตลาดทางการเงิน เพื่อประเมินแนวโน้มของราคาหรือสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเบื้องต้น รูปแบบ Piercing Line มักถูกใช้เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม (reversal signal) โดยเฉพาะในกรณีที่ตลาดกำลังลดลงมาก่อนหน้านี้

รูปแบบ Piercing Line ถือว่าเป็นสัญญาณของการกลับกันของตลาด และมักใช้ในการแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากตลาดที่ตกลงมาเป็นตลาดที่ขึ้นไป นักลงทุนส่วนใหญ่จะพิจารณาที่จะซื้อหรือรับซื้อตำแหน่งในตลาดหลังจากเห็นสัญญาณ Piercing Line แต่ควรระมัดระวังว่าการใช้รูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการตัดสินใจการลงทุน การวิเคราะห์เพิ่มเติมและการใช้สัญญาณเพิ่มเติมจำเป็นอยู่เสม

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Piercing Line

รูปแบบแท่งเทียน “Piercing Line” ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง โดยแท่งแรกเป็นแท่งแสดงราคาลดลง (bearish candlestick) และแท่งที่สองเป็นแท่งแสดงราคาขึ้น (bullish candlestick) โดยมีลักษณะดังนี้:

 1. แท่งแรก (Bearish Candlestick): เป็นแท่งแสดงราคาลดลงและอยู่ในแนวโน้มของตลาดตกลง (downtrend). แท่งนี้จะมีลำดับในด้านบนของแนวโน้มและแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคงความเป็นครอบครอง (bearish momentum) แท่งแรกในรูปแบบกราฟแท่งเทียน “Piercing Line” เป็นแท่งแสดงราคาลดลง (bearish candlestick) และมักมีลักษณะดังนี้:
  • เปิดราคา (Open): ราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้านี้.
  • ปิดราคา (Close): ราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิดของวันก่อนหน้านี้.
  • แท่งล่าง (Lower Shadow): แท่งแรกมีแท่งล่างที่ยาวแสดงถึงราคาต่ำสุดที่ถึงในวันนั้น.
  • แท่งบน (Upper Shadow): แท่งแรกไม่จำเป็นต้องมีแท่งบนยาว แต่อาจมีหรือไม่มีก็ได้.

  ลักษณะของแท่งแรกในรูปแบบ Piercing Line คือแท่งแสดงถึงการลดลงของราคาและการควบคุมของคู่ขายในตลาดก่อนที่สัญญาณของแท่งที่สองจะปรากฏขึ้น

 2. แท่งที่สอง (Bullish Candlestick): เป็นแท่งแสดงราคาขึ้นและเปิดราคาต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก แต่ในระหว่างวันที่สอง, ราคาขึ้นมาเข้าใกล้ราคาปิดของแท่งแรกหรือแทนความเสียหายของแท่งแรก โดยแท่งที่สองในรูปแบบกราฟแท่งเทียน “Piercing Line” เป็นแท่งแสดงราคาขึ้น (bullish candlestick) ซึ่งมีลักษณะดังนี้:
  • เปิดราคา (Open): ราคาเปิดที่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก (แท่งแสดงราคาลดลง).
  • ปิดราคา (Close): ราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก และอยู่ใกล้ราคาปิดของแท่งแรก.
  • แท่งล่าง (Lower Shadow): แท่งที่สองไม่จำเป็นต้องมีแท่งล่างยาว แต่ถ้ามี แสดงถึงการแทรกแซงลงไปในพื้นที่ของแท่งแรก.
  • แท่งบน (Upper Shadow): แท่งที่สองไม่จำเป็นต้องมีแท่งบนยาว แต่อาจมีหรือไม่มีก็ได้.

  ลักษณะของแท่งที่สองในรูปแบบ Piercing Line คือแท่งแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดยที่ราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก แต่ในระหว่างวันที่สองราคาขึ้นมาเข้าใกล้ราคาปิดของแท่งแรก แท่งที่สองแสดงถึงความก้าวขึ้นของตลาดและการเปลี่ยนแปลงจากตลาดลดลงเป็นตลาดขึ้นไป นักลงทุนมักพิจารณาเข้าทำการซื้อหรือรับซื้อตำแหน่งในตลาดหลังจากเห็นสัญญาณ Piercing Line เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมและการตัดสินใจการลงทุนที่ถูกต้อง

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Piercing Line ในตลาด Forex

การแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) เป็นตลาดทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการวิเคราะห์ราคาและสัญญาณการเทรดในตลาดนี้มีความสำคัญมาก แบบแท่งเทียน “Piercing Line” เป็นหนึ่งในรูปแบบที่นักเทรดใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มราคาและสร้างสัญญาณการเข้า-ออกตลาด ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คืออธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน Piercing Line ในตลาด Forex:

 1. การตรวจสอบแนวโน้มของตลาด: การวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยการรับรู้แนวโน้มปัจจุบันของตลาด Forex ว่าราคากำลังขึ้นหรือลงอยู่ในขณะนั้น การวิเคราะห์แนวโน้มจะช่วยให้คุณเลือกทิศทางของการเทรดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน.
 2. การตรวจสอบ Piercing Line: เมื่อคุณรับรู้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มตกลงหรือเหมาะสำหรับการใช้รูปแบบ Piercing Line คุณต้องมองหา Piercing Line บนกราฟ Forex ของคุณ รูปแบบนี้จะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งตามลำดับ.
 3. รายละเอียด Piercing Line:Piercing Line” เป็นรูปแบบหนึ่งของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟราคาในตลาดการเงิน เราสามารถตรวจสอบรายละเอียด Piercing Line ได้ดังนี้:
  1. แท่งแรก (Bearish Candlestick): แท่งแรกในรูปแบบ Piercing Line เป็นแท่งแสดงราคาลดลง (bearish candlestick) แสดงว่าตลาดกำลังตกลงมาและมีโอกาสการเทรดในทิศทางขาลง แท่งนี้มักมีลำดับในด้านบนของแนวโน้มและแสดงให้เห็นว่าความกดดันขายอยู่ในการควบคุม (bearish momentum).
  2. แท่งที่สอง (Bullish Candlestick): แท่งที่สองในรูปแบบ Piercing Line เป็นแท่งแสดงราคาขึ้น (bullish candlestick) และมีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก แต่ราคาขึ้นมาเข้าใกล้ราคาปิดของแท่งแรกในระหว่างวันที่สอง.

  ราคาที่เปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรกและความขึ้นมาของราคาใกล้ราคาปิดแท่งแรกเป็นส่วนสำคัญในการอธิบาย Piercing Line. และสัญญาณที่ตรงกับรูปแบบนี้คือการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดจากตกลงมาเป็นขาขึ้น นักลงทุนอาจพิจารณาที่จะซื้อหรือรับซื้อตำแหน่งในตลาดหลังจากเห็นสัญญาณ Piercing Line เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมและการตัดสินใจการลงทุนที่ถูกต้อง.

 4. การตีความสัญญาณ: หลังจากคุณตรวจสอบ Piercing Line คุณจะต้องตีความสัญญาณที่รูปแบบนี้ส่งมา สำหรับ Piercing Line, มันถือเป็นสัญญาณการกลับกันจากแนวโน้มตลาดตกลงเป็นแนวโน้มขึ้น นักลงทุนจะพิจารณาที่จะซื้อเมื่อเห็น Piercing Line แต่ควรระมัดระวังการจัดการความเสี่ยงและการจัดการตำแหน่งอย่างรอบคอบ.
 5. การใช้สิ่งอื่น ๆ: การวิเคราะห์ของ Piercing Line อาจถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่น การใช้ค่าสำหรับระดับรับ-ส่งในการตัดสินใจ, การตรวจสอบข่าวสารเศรษฐกิจ, หรือการใช้สัญญาณเทรดอื่น ๆ เพื่อมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ.

สำหรับตัวอย่างแท่งเทียน Piercing Line ที่ละเอียดขึ้น:

 • แท่งแรก (Bearish Candlestick) : แท่งแรกแสดงราคาลดลงและแสดงความตกลงของตลาด Forex.
 • แท่งที่สอง (Bullish Candlestick): แท่งที่สองแสดงราคาขึ้นและเปิดราคาต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก แต่ราคาขึ้นมาเข้าใกล้ราคาปิดของแท่งแรก.

การเข้าออเดอร์จาก Piercing Line

การเข้าสั่งซื้อ (entering a trade) โดยใช้รูปแบบแท่งเทียน Piercing Line ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นหรือตลาด Forex นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ดังนี้:

 1. ตรวจสอบแนวโน้มเดิม: ในขณะที่ Piercing Pattern ถือเป็นสัญญาณการกลับกันจากแนวโน้มตกลงไปเป็นแนวโน้มขึ้น ควรจะระมัดระวังในกรณีที่แนวโน้มเดิมยังคงเป็นขาลง ไม่ควรเข้าสั่งซื้อทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาอาจจะกลับแนวโน้มเดิมต่อไป.
 2. ค้นหาแนวรับและกำหนด Stop Loss: ควรตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิด Piercing Pattern เป็นแนวรับที่แข็งแรงและมีโอกาสในการรับรองการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด และควรกำหนดระดับ Stop Loss ไว้ที่ใต้ก้นของแท่งเทียน Piercing Pattern หรือห่างออกไปประมาณ 10-15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียเมื่อตลาดเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ตรงกับสัญญาณ.
 3. รอยืนยันด้วยแท่ง Bullish: เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด คุณควรรอจนกราฟแสดงแท่ง Bullish หลังจากแท่งเทียน Piercing Pattern ซึ่งเป็นการยืนยันว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นจริง ๆ.
 4. กำหนดระดับ Take Profit: คุณสามารถกำหนดระดับ Take Profit โดยการค้นหาระดับต้านทานในแนวขาขึ้น หรือตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับยุทธวิธีการเทรดของคุณ.
 5. การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ: การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดในตลาดทุน คุณควรระบุปริมาณการเทรดที่เหมาะสมสำหรับบัญชีของคุณ และไม่ควรลงทุนเงินทุนที่คุณไม่สามารถขาดความเสี่ยงได้. การใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อกำหนดระดับที่คุณพร้อมรับผิดชอบในการขาดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ.
 6. การติดตามสัญญาณอื่น ๆ: รูปแบบแท่งเทียน Piercing Line อาจถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ หรือการวิเคราะห์เศรษฐกิจสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบในตลาด Forex หากมีสัญญาณเพิ่มเติมที่ช่วยยืนยันการเข้าสั่งซื้อหรือขายให้ดียิ่งขึ้น คุณอาจพิจารณาใช้มันเพิ่มเติม