Inflation คืออะไร
Inflation คืออะไร เงินเฟ้อ มีกี่แบบ การแก้ไขเงินเฟ้อ และเครื่องมือ ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

Inflation คืออะไร การเฟ้อเงิน (Inflation) คือกระบวนการที่ราคาของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งทำให้มูลค่าของเงินลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อเวลาผ่านไป แต่ละหน่วยสกุลเงินจะซื้อสินค้าและบริการน้อยลง โดยทั่วไปเงินเฟ้อจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นต่อปีในดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือดัชนีราคาขายส่ง (WPI) ซึ่งเป็นมาตรการที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของสินค้าและบริการในตะกร้าคงที่เมื่อเวลาผ่านไป สาเหตุของเงินเฟ้อ.....[อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม]