Dragonfly Doji คืออะไร การใช้งาน การวิเคราะห์ตลาด Forex Bull Bear

Dragonfly Doji คืออะไร การใช้งาน การวิเคราะห์ตลาด Forex Bull Bear
Dragonfly Doji คืออะไร การใช้งาน การวิเคราะห์ตลาด Forex Bull Bear

Dragonfly Doji คืออะไร

รูปแบบ Dragonfly Doji  คือรูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์กราฟแสดงราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด รูปแบบนี้มีลักษณะที่สำคัญคือมีร่างกายเข้าใกล้เคียงเส้นตรงและมีหางที่ยาวที่ด้านล่างของแท่งเทียน ลักษณะนี้ทำให้แท่งเทียนดูเหมือนมีดาบของมดลูกแมลงปอ จึงมีชื่อว่า “Dragonfly Doji” ซึ่งมีความหมายว่ามีลักษณะคล้ายแมลงปอดาบ (Dragonfly) และมีตัวแท่งที่คล้ายกับหาง (Doji) อยู่ด้านล่างของแท่งเทียน โดย Dragonfly Doji นั้น ราคาเปิดและปิดจะอยู่ใกล้กันมาก ซึ่งทำให้ร่างกายเป็นเส้นตรงเล็กน้อย หางที่ยาวอยู่ด้านล่างของแท่งเทียนแสดงถึงราคาต่ำสุดที่สินทรัพย์เคยซื้อขายในช่วงเวลานั้น ในขณะที่ราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ด้านบนของร่างกายแท่งเทียน.

Dragonfly Doji มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมักถูกใช้เพื่อระบุพื้นที่ของการสนับสนุนและอุปสงค์ในกราฟราคา โดยการวิเคราะห์ร่วมกับตัวบ่งชี้และแนวโน้มอื่น ๆ ผู้ลงทุนสามารถระบุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของตลาดได้โดยใช้ Dragonfly Doji เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจการซื้อขาย.เชิงเทียนของแท่งเทียน Dragonfly มีส่วนสำคัญสองส่วนคือ ร่างกาย (Body) และ หาง(Tail) โดยร่างกายแท่งเทียนแสดงราคาเปิดและปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Dragonfly Doji

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Dragonfly Doji มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยในการตรวจสอบความแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด รูปแบบนี้มักถูกอธิบายว่ามีลักษณะคล้ายแมลงปอดาบ (Dragonfly) และมีตัวแท่งที่คล้ายกับหาง (Doji) ด้านล่างของแท่งเทียน นี่คือลักษณะหลักของ Dragonfly Doji:

 1. แท่งเทียน (Body): Bodyในแท่งเทียนของกราฟแท่งเทียนแสดงราคาเปิด (Open) และราคาปิด (Close) ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดในกราฟ ลักษณะของร่างกายนี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดและสามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและความแน่นอนในตลาดนั้น ๆ
  • แท่งเทียนบวก (Bullish Body): ในกรณีที่ราคาเปิด (Open) ต่ำกว่าราคาปิด (Close) แท่งเทียนจะมีร่างกายที่เติมขึ้นไปด้านบน ร่างกายแท่งเทียนบวกบ่งชี้ว่าราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยส่วนบนของร่างกายแท่งเทียนบวกแสดงราคาปิด และส่วนล่างแสดงราคาเปิด.
  • แท่งเทียนลบ (Bearish Body): ในกรณีที่ราคาเปิด (Open) สูงกว่าราคาปิด (Close) แท่งเทียนจะมีร่างกายที่เติมลงมาด้านล่าง ร่างกายแท่งเทียนลบบ่งชี้ว่าราคาลดลงในช่วงเวลานั้น โดยส่วนบนของร่างกายแท่งเทียนลบแสดงราคาเปิด และส่วนล่างแสดงราคาปิด.
  • แท่งเทียน Doji: ในกรณีของแท่งเทียน Doji, ราคาเปิดและราคาปิดเป็นเท่ากันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน แท่งเทียนจะมีร่างกายที่เล็กหรือแทบไม่มีร่างกายที่สังเกตได้ รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาดและอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม.
 2. หาง (Tail): Tail ในแท่งเทียนคือส่วนที่ยาวที่ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนและมีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเนื่องจากมันสามารถแสดงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดที่สินทรัพย์เคยซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด นี่คือความหมายและสิ่งที่สามารถเรียนรู้จาก “หาง” ในแท่งเทียน:
  • หางด้านบน (Upper Tail): หางด้านบนคือส่วนที่ยาวที่ขึ้นเหนือแท่งเทียน หางด้านบนแสดงถึงราคาสูงสุดที่สินทรัพย์เคยซื้อขายในช่วงเวลาที่แท่งเทียนแสดง. นั่นคือราคาสูงสุดที่ตลาดได้ถึงในช่วงนั้น.
  • หางด้านล่าง (Lower Tail): หางด้านล่างคือส่วนที่ยาวที่ลงล่างของแท่งเทียน หางด้านล่างแสดงถึงราคาต่ำสุดที่สินทรัพย์เคยซื้อขายในช่วงเวลาที่แท่งเทียนแสดง. นั่นคือราคาต่ำสุดที่ตลาดได้ถึงในช่วงนั้น.

  การตีความราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดจากหางช่วยให้ผู้วิเคราะห์ราคาสามารถเข้าใจการแข่งขันระหว่างกำลังซื้อและกำลังขายในตลาด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดที่แท่งเทียนแสดงอาจช่วยให้เห็นระดับการสนับสนุนและการต้านทานของราคา นอกจากนี้ หางยาวอาจเป็นสัญญาณของการแก้ไขการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต.

การใช้งาน Dragonfly Doji ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

การใช้งาน Dragonfly Doji ในการวิเคราะห์ตลาด Forex สามารถช่วยให้คุณตีความแนวโน้มของราคาและตัดสินใจในการซื้อขายในตลาดนั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลจากแท่งเทียนแบบ Dragonfly Doji เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Forex ดังนี้:

 1. การระบุ Dragonfly Doji: สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือระบุแท่งเทียน Dragonfly Doji ในกราฟ Forex ของคุณ แท่งเทียน Dragonfly Doji จะมีลักษณะคล้ายแมลงปอดาบ (Dragonfly) โดยมีร่างกายแทบไม่มีความยาว และมีหางที่ยาวอยู่ด้านล่างของแท่งเทียน ราคาเปิดและปิดจะอยู่ใกล้กันหรือเท่ากัน.
 2. การตรวจสอบแนวโน้ม: หลังจากระบุแท่งเทียน Dragonfly Doji ในกราฟ Forex คุณควรตรวจสอบแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลายาวขึ้น ถ้า Dragonfly Doji ปรากฏขึ้นหลังจากแนวโน้มราคาลดลง (Downtrend) อาจจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม เนื่องจากมีความก้าวหน้าในการยกตัวขึ้นหรือการพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ก็เป็นไปได้.
 3. การใช้ตัวบ่งชี้เสริม: การใช้งาน Dragonfly Doji ควรร่วมกับการใช้ตัวบ่งชี้เสริมอื่น ๆ เช่น Moving Averages (MA), Relative Strength Index (RSI), หรือ Stochastic Oscillator เพื่อเสริมการตัดสินใจในการซื้อขาย ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถช่วยในการควบคุมความเปลี่ยนแปลงในราคาและการตามรับสัญญาณการซื้อขายที่เป็นประโยชน์.
 4. การจัดการความเสี่ยง: ไมฟาวล์คุณตัดสินใจซื้อหรือขายอย่างมั่นใจ ควรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เช่น การตั้ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อระบุระดับที่คุณพร้อมรับความขาดทุนและกำไร ทำให้การซื้อขายของคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม.
 5. การติดตามผลและปรับปรุงกลยุทธ์: หลังจากที่คุณได้ทำการซื้อขายตามสัญญาณ Dragonfly Doji คุณควรติดตามผลลัพธ์และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณในอนาคต การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex.

Dragonfly Doji วิเคราะห์แนวโน้ม

การใช้งาน Dragonfly Doji ในการวิเคราะห์ตลาด Forex Bull และ Bear ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. Dragonfly Doji ในตลาด Bullish (แนวโน้มขาขึ้น):
  • หากคุณพบ Dragonfly Doji ในตลาด Bull (แนวโน้มขาขึ้น), มันอาจเป็นสัญญาณของการยับยั้งแนวโน้มขาขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา.
  • ควรตรวจสอบว่า Dragonfly Doji ปรากฏหลังจากราคาเพิ่มขึ้นเป็นเวลานานแล้วหรือไม่ ถ้ามันเป็นเช่นนั้น, มันอาจเป็นสัญญาณของความลงตัวของตลาด และการเปลี่ยนแปลงในการเทรดของคุณ.
  • คุณควรรอรับสัญญาณการยืนยันจากแท่งเทียนต่อไปเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม, เช่น แท่งเทียนที่มีร่างกายบวกที่ปรากฏหลังจาก Dragonfly Doji.นอกจากนี้, คุณควรตั้งระดับ Stop Loss เพื่อระบุระดับความขาดทุนที่ยอมรับได้ และระดับ Take Profit เพื่อระบุระดับกำไรที่คุณต้องการ.
 2. Dragonfly Doji ในตลาด Bearish (แนวโน้มขาลง):
  • หากคุณพบ Dragonfly Doji ในตลาด Bear (แนวโน้มขาลง), มันอาจเป็นสัญญาณของการยับยั้งแนวโน้มขาลง และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา.
  • คุณควรตรวจสอบว่า Dragonfly Doji ปรากฏหลังจากราคาลดลงเป็นเวลานานแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น, มันอาจเป็นสัญญาณของความยับยั้งแนวโน้มลง และการเปลี่ยนแปลงในการเทรดของคุณ.
  • คุณควรรอรับสัญญาณการยืนยันจากแท่งเทียนต่อไปเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม, เช่น แท่งเทียนที่มีร่างกายลบที่ปรากฏหลังจาก Dragonfly Doji.นอกจากนี้, คุณควรตั้งระดับ Stop Loss เพื่อระบุระดับความขาดทุนที่ยอมรับได้ และระดับ Take Profit เพื่อระบุระดับกำไรที่คุณต้องการ.

Dragonfly Doji ช่วยบอกอะไร

แท่งเทียน Dragonfly Doji เป็นแนวโน้มที่สำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและสามารถบอกอะไรได้บ้างได้ดังนี้:

 1. การยับยั้งแนวโน้ม: Dragonfly Doji มักเป็นสัญญาณของการยับยั้งแนวโน้มปัจจุบันของตลาด หากแนวโน้มก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish), Dragonfly Doji อาจบ่งบอกถึงการยับยั้งแนวโน้มขาขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาลง (Bearish) และในทางกลับกัน ถ้าแนวโน้มก่อนหน้าเป็นแนวโน้มขาลง (Bearish), Dragonfly Doji อาจบ่งบอกถึงการยับยั้งแนวโน้มขาลงและการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish).
 2. การยืนยันโดยแท่งเทียนถัดไป: การใช้ Dragonfly Doji เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจเทรด คุณควรรอรับสัญญาณการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป หากแท่งเทียนถัดไปมีแนวโน้มตามทิศทางที่ Dragonfly Doji บ่งบอก มันอาจเป็นสัญญาณที่ช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการเข้าซื้อขาย.
 3. การเพิ่มขึ้นของราคาใกล้เข้ามา: แมลงปอใน Dragonfly Doji บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของราคาใกล้เข้ามาในระหว่างช่วงเวลาที่แน่นอน นี่อาจเป็นสัญญาณว่ามีผู้ขายจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหรือมีแรงขับขึ้นของราคา.
 4. แรงกดดันในการขาย: ถ้า Dragonfly Doji ปรากฏหลังจากราคาเพิ่มขึ้นเป็นเวลานาน มันอาจเป็นสัญญาณของแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาจะปิดไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น แต่แรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง.