Three Stars in the South คืออะไร อธิบายรูปแบบกราฟแท่งเทียน ขั้นตอนวิเคราะห์อย่างละเอียด

Three Stars in the South คืออะไร

Three Stars in the South เป็นรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese candlestick pattern) ที่บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นในการกลับตัวของกราฟจากลักษณะ bearish ไปเป็น bullish ในขณะที่ราคามีแนวโน้มที่จะลดลงอยู่

three stars in the south คืออะไร
three stars in the south คืออะไร

ลักษณะ Three Stars in the South

 1. แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนลบ (bearish candle) ที่มีขนาดใหญ่
 2. แท่งเทียนที่สอง: ยังคงเป็นแท่งเทียนลบ แต่มีขนาดเล็กกว่าแท่งแรก และมักจะเกิด gap ลงจากแท่งเทียนแรก
 3. แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนลบที่มีขนาดเล็ก แต่เกิด gap ลงอย่างเล็กน้อยจากแท่งเทียนที่สอง

จุดสำคัญของรูปแบบนี้คือการตรวจสอบว่าราคามีการต่ำลงอย่างช้า ๆ และความแน่นอนในการลดลงยังคงมีอยู่ แต่ที่ระดับใด้ ขนาดของแท่งเทียนที่ลดลงแสดงให้เห็นว่า momentum ในการขายลดลงและมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวขึ้นมาข้างบน

ความหมาย: รูปแบบ “Three Stars in the South” เป็นสัญญาณบอกถึงการแทรกซ้อนของแนวโน้ม bearish และมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็น bullish ในไม่ช้า. แต่เพื่อความมั่นใจในการเทรด ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ และควรรอยืนยันจากรูปแบบแท่งเทียนหรือสัญญาณอื่น ๆ ที่เกิดหลังจากรูปแบบนี้.

รูปแบบแท่งเทียน Three Stars in the South

Three Stars in the South เป็นรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น (Japanese candlestick pattern) ที่สื่อถึงความน่าจะเป็นในการกลับตัวของกราฟจากแนวโน้มลดลง (bearish) ไปสู่แนวโน้มเพิ่มขึ้น (bullish) เมื่อราคากำลังมีแนวโน้มที่จะลดลงอยู่ รูปแบบนี้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการกลับตัวของแนวโน้มราคาได้

การประกอบของรูปแบบ

 1. แท่งเทียนแรก: คือแท่งเทียนลบ (bearish candle) ที่มีขนาดใหญ่ แสดงถึงการขายด้วยปริมาณมาก
 2. แท่งเทียนที่สอง: ยังคงเป็นแท่งเทียนลบ แต่ขนาดของแท่งเทียนจะเล็กลงกว่าแท่งแรก บ่งบอกถึงการขายที่มีความแรงลดลง
 3. แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนลบที่มีขนาดเล็กที่สุดในทั้งสามแท่ง แสดงให้เห็นว่าการขายมีความแรงลดลงมากที่สุด

สิ่งที่ควรระวังในรูปแบบนี้คือ แม้แต่ละแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนลบ แต่กลับแสดงถึงความแรงลดลงของการขาย จนถึงขั้นที่มีโอกาสที่แนวโน้มราคาจะกลับตัว ความพิเศษของ “Three Stars in the South” คือการยืนยันว่าแนวโน้ม bearish กำลังสลายไป และตลาดกำลังจะมีการกลับตัวเป็น bullish แต่การเทรดโดยพึ่งพารูปแบบนี้อ alone อาจเสี่ยงได้ ดังนั้น การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด.

ประวัติและความสำคัญของ Three Stars in the South

ประวัติ: การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้นมากว่า 400 ปีที่แล้วในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาข้าวเมล็ด ก่อนที่จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์ตลาดหุ้นและตลาดอื่น ๆ ในภายหลัง “Three Stars in the South” เป็นหนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่นที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

ความสำคัญ

 • การยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม: รูปแบบ “Three Stars in the South” มักปรากฏตอนท้ายของแนวโน้มลดลง เมื่อตลาดทำการทดสอบแรงขายของมันเองและหาว่ามันน้อยลง จนกระทั่งมีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะกลับเป็นแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 • การสื่อสารความไม่แน่ใจ: แท่งเทียนสามแท่งนี้แสดงถึงการที่แรงขายลดลง และอาจมีผู้ซื้อที่เริ่มเข้ามาในตลาด เป็นสัญญาณของความไม่แน่ใจหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์ของตลาด
 • การใช้เครื่องมือประกอบ: การเทรดโดยใช้เพียงแค่รูปแบบ “Three Stars in the South” อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น การรวมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ระบบเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Averages) หรือ ตัวชี้วัดแรงเซียนทางเทคนิค (RSI) จะเพิ่มโอกาสที่จะเข้าซื้อขายได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ “Three Stars in the South” เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนและนักเทรดเพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสม

การใช้ Three Stars in the South วิเคราะห์ Forex

การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน (Candlestick Analysis) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการเทรด Forex หรือตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง แท่งเทียนรูปแบบ “Three Stars in the South” สามารถใช้วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มทางตลาดใน Forex ได้ดังนี้:

 1. ตรวจสอบการปรากฏ: “Three Stars in the South” มักจะปรากฏหลังจากการลดลงของราคาในระยะยาว คือ ในระยะเวลาที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาลง (downtrend) และสามารถใช้เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงนั้นอาจจะกำลังหมดสิ้น.
 2. ระวังการยืนยัน: หลังจากการเห็นรูปแบบ “Three Stars in the South” นักเทรดควรรอดูแท่งเทียนถัดไป เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจริงๆ หากแท่งเทียนถัดไปเป็นแท่งเทียนขาว (bullish) และปิดที่ราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ “Three Stars in the South” หมายความว่าตลาดกำลังแสดงถึงการกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น.
 3. การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น: การใช้แท่งเทียน “Three Stars in the South” เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ Forex เนื่องจากความผันผวนของตลาด การรวมมือกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น RSI, MACD, หรือ Moving Averages จะเพิ่มแนวโน้มในการตัดสินใจที่ถูกต้อง.
 4. จุดเข้าและจุดออก: เมื่อแท่งเทียนยืนยันแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม นักเทรดสามารถตั้งจุดเข้าเป็น “buy” ในตำแหน่งที่แท่งเทียนยืนยัน โดยใช้แท่งเทียนสุดท้ายในรูปแบบ “Three Stars in the South” เป็นระดับสนับสนุน (support level) สำหรับการตั้ง stop-loss order.

การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน, โดยเฉพาะ “Three Stars in the South”, ช่วยให้นักเทรด Forex มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แต่ควรระวังในการใช้ข้อมูล และเป็นไปตามแผนการเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.

การใช้ “Three Stars in the South” คู่กับ MA (Moving Average) ในการวิเคราะห์ Forex:

“Three Stars in the South” เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยน แต่การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียนเดียวอาจไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้ MA สามารถช่วยให้ยืนยันแนวโน้มหรือประกาศในการตัดสินใจการซื้อหรือขายได้

การใช้งาน Three Stars in the South ร่วมกับ MA

 1. ยืนยันแนวโน้มกับ MA: หาก “Three Stars in the South” ปรากฏบนกราฟและราคาปิดของแท่งเทียนที่ถัดจากมันอยู่เหนือ MA, นั้นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้น.
 2. การผ่าน MA: หากราคาได้ย้ายขึ้นเหนือ MA หลังจากรูปแบบ “Three Stars in the South”, มันยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่เข้มข้นขึ้นและสามารถพิจารณาซื้อ (Buy) ได้.
 3. แท่งเทียนและ MA: หากราคายังคงอยู่ใต้ MA แม้จะมีรูปแบบ “Three Stars in the South”, ควรรอรับการยืนยันเพิ่มเติมจากสัญญาณอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ.
 4. จุดขาย (Sell): ถ้าราคาตัด MA มาจากด้านบนไปด้านล่างหลังจากการปรากฏของ “Three Stars in the South”, นั้นอาจเป็นสัญญาณของการยืนยันแนวโน้มขาลง ควรพิจารณาการขาย.
 5. Stop Loss: สามารถตั้ง Stop Loss ที่แท่งเทียนสุดท้ายของรูปแบบ “Three Stars in the South”. ถ้าเป็นการซื้อ, Stop Loss ควรอยู่ด้านล่างของแท่งเทียนนั้น

การใช้ “Three Stars in the South” ร่วมกับ MA ช่วยให้การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมีความชัดเจนและประเทศในการตัดสินใจการซื้อขาย แต่ควรระลึกว่าไม่มีตัวชี้วัดใดที่ให้ความแม่นยำ 100% ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังและใช้การจัดการความเสี่ยงในการเทรด.

การใช้งาน Three Stars in the South ร่วมกับ RSI

Three Stars in the South เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่นำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มการกลับตัวของราคา ส่วน RSI (Relative Strength Index) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดระดับการเกินซื้อและการเกินขายของตราสารที่นำมาวิเคราะห์ การรวมใช้ทั้งสองเครื่องมือนี้เข้าด้วยกันสามารถให้การวิเคราะห์ที่เฉียบขาดและยืนยันกันได้

 1. การยืนยันแนวโน้มกับ RSI: เมื่อเห็นรูปแบบ “Three Stars in the South” ในกรณีที่ RSI ปรากฎอยู่ในโซนการเกินขาย (เช่น อยู่ใต้ระดับ 30) นั้นหมายถึงว่าแนวโน้มลบกำลังมีโอกาสหยุดชะงักและราคาอาจเริ่มกลับขึ้น
 2. การเปลี่ยนแนวโน้ม: หาก “Three Stars in the South” ปรากฏขึ้นตามด้วย RSI ที่สวนทางขึ้นมาเข้าโซนปกติ (อยู่เหนือ 30) สามารถถือเป็นสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มและควรพิจารณาซื้อ
 3. จุดขาย (Sell): แต่หากเกิดรูปแบบ “Three Stars in the South” และ RSI ยังคงอยู่ในโซนการเกินซื้อ (เช่น อยู่เหนือ 70) หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน, ควรระวังและรอดูการยืนยันเพิ่มเติม
 4. Stop Loss: ควรตั้ง Stop Loss ที่ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่ 3 ของรูปแบบ “Three Stars in the South” เพื่อจำกัดความเสียหายจากการเทรดที่ไม่ได้ตามที่คาดหมาย

การใช้ “Three Stars in the South” ร่วมกับ RSI ช่วยให้นักเทรดสามารถยืนยันแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม, ควรจำไว้เสมอว่าการเทรดมีความเสี่ยง และควรมีแผนการจัดการความเสี่ยงด้วย